Gå til hovedindholdet

Anden ansøgningsrunde for kommunale projekter om vandløbsrestaurering er åben

I perioden 1. august til og med 22. september 2017 kan kommuner søge om tilskud til projekter om vandløbsrestaurering.

Publiceret 1. august 2017

Bedre levesteder for dyr og planter i vandløb

Formålet med ordningen er at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, så vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om at opnå minimum god økologisk tilstand for overfladevand.

Tilskudsordningen har endvidere til formål at forbedre vandløbs fysiske forhold, så der genskabes mere naturlige vandløb uden spærringer og med større fysisk variation. Derved bidrages der til genopretning af gydepladser og passager for fisk samt til forbedring af leveforholdene for flora og fauna i øvrigt.

Der kan gives tilskud til følgende restaureringer:

  1. Mindre strækningsbaserede restaureringer, fx udlægning af groft materiale, træplantning eller hævning af vandløbsbund.
  2. Større strækningsbaserede restaureringer, fx genslyngning eller åbning af rørlagte strækninger.
  3. Punktbaserede restaureringer, fx fjernelse af fysiske spærringer, som muliggør vandrefisk og anden akvatisk faunas passage i vandløbene, etablering af sandfang eller okkerrensningsanlæg, der forbedrer miljøtilstanden på nedstrøms strækninger. 

Hvem kan søge tilskud?

Kommuner kan søge om tilskud til forundersøgelser og til gennemførelse af vandløbsrestaurering. 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen administrerer ordningen og modtager ansøgninger om tilsagn om tilskud. Vi træffer afgørelse om tildeling af tilskud efter indstilling og prioritering fra Miljøstyrelsen. 

Økonomisk ramme

Der er 33,6 mio. kr. til 2. runde af ordningen i 2017.

Sådan søger du

Du skal sende din ansøgning om tilsagn om tilskud via Tast selv-service i perioden 1. august til 22. september 2017.

Gå til Tast selv-service

Læs mere om ordningen i vores Tilskudsguide under vandløbsrestaurering. Her finder du også links til vejledning i brug af Tast selv-service. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: vandnatur@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon tlf. 41 89 25 07. 


MENU