Gå til hovedindholdet

Ændrede regler for de grønne krav fra 2018

Landmænd må fra næste år ikke anvende plantebeskyttelsesmidler på arealer med efterafgrøder og græsudlæg som anvendes som miljøfokusområder (MFO). Til gengæld kan landmænd fra næste år anvende markbræmmer som MFO.

Publiceret 14. juni 2017

Fra 2018 indføres en række nye EU-regler, som blandt andet betyder ændringer af nogle af de grønne krav. Der indføres totalt forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på arealer udlagt som MFO-brak og MFO-efterafgrøder- og græsudlæg.

Forbuddet betyder, at man alene må fjerne invasive arter på MFO-brakarealer med mekanisk renholdelse, og ikke som i dag også ved selektiv anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. For arealer udlagt med MFO-efterafgrøder, der er etableret ved udlæg af græs i en hovedafgrøde, gælder forbuddet 8 uger efter høst af hovedafgrøden. For de øvrige MFO-efterafgrøder gælder forbuddet i perioden 1. eller 20. august til den 20. oktober.

Ændringen betyder, at landmænd, som vælger at udlægge MFO-græsudlæg i sent høstede hovedafgrøder (majs), vil få forsinket deres støtteudbetaling til det efterfølgende år, idet kontrollen af sprøjteforbuddet skal være gennemført for alle disse landmænd, før man kan starte udbetalingen. Miljø- og Fødevareministeriet er fortsat ved at afklare hvordan disse nye regler skal gennemføres i Danmark, så erhvervet påvirkes mindst muligt økonomisk.

Fra næste år udvides MFO-randzoner, således at man også kan anvende markbræmmer på op til 20 meter, uanset tilknytning til vandløb. Markbræmmen skal fysisk være placeret på eller op ad et et omdriftsareal. Det vil være muligt, at anvende arealet til slæt eller afgræsning eller at iså en blomsterblanding. Det nye MFO-element kommer til at hedde MFO-markbræmmer og får vægtningsfaktoren 1,5.

Herudover udvides definitionen af MFO-græsudlæg, så det fremover også kan omfatte bælgplanter som fx kløver mv. i ren bestand. Den nye definition omfatter alene MFO-udlæg, og gælder således ikke for de pligtige efterafgrøder.

Foruden ændring af miljøfokusområderne, er der sket en mindre lempelse i kravet om flere afgrødekategorier. Afgrøder der dyrkes i separate rækker kan allerede fra i år anmeldes som ét samlet areal benævnt ”blanding”, i stedet for som tidligere, at skulle angives med hver sin separate afgrødekode.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til mail@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU