Gå til hovedindholdet

Sprøjtemidler

Sprøjtemidler skal anvendes korrekt, så de ikke påvirker vandmiljøet. På siderne her kan du læse om korrekt brug, opbevaring og bortskaffelse af bekæmpelsesmidler.

Du må kun købe bekæmpelsesmidler, som er godkendt i Danmark og forsynet med dansk etikette. Får du tilbudt midler med udenlandsk etikette, er der tale om produkter, som er importeret ulovligt.

Hvilke plantebeskyttelsesmidler må du anvende?

Plantebeskyttelsesmidler skal være godkendt af Miljøstyrelsen og forsynet med en dansk etikette. Etiketten specificerer, hvordan midlet må anvendes og giver en række praktiske anvisninger. Producenten eller importøren skal holde etiketten opdateret i forhold til godkendelsen.

Tilladte midler

Du kan finde oplysninger om tilladte midler i bekæmpelsesmiddeldatabasen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Bekæmpelsesmiddeldatabasen 

Hvis du ikke kan søge midlet frem på siden, er det ikke tilladt.

Læs altid etiketten

Du skal være opmærksom på, at der kan ske ændringer i godkendelsesvilkårene for et middel, og at de såkaldte parallelprodukter ikke altid har helt den samme godkendelse som originalproduktet. Læs derfor altid etiketten, inden du første gang anvender nyindkøbte produkter.

Off-label-godkendelse

Off-label-godkendelser giver mulighed for at anvende godkendte midler i arealmæssigt mindre afgrøder eller specielle situationer, som midlet oprindeligt ikke er godkendt til, og som dermed ikke fremgår af etiketten.

Der er givet et stort antal off-label-godkendelser, som kan ses her.

Off-label brugsanvisning

Du skal være i besiddelse af off-label-vejledningen (brugsanvisningen), før du anvender midlet på de afgrøder, hvortil off-label-godkendelsen er givet. Vær opmærksom på, at off-label-godkendelsen gælder helt specifikt til et bestemt handelsprodukt. Hvis der for eksempel er givet en off-label-godkendelse til Command CS, må man ikke anvende parallelproduktet TO Clomazon, selv om midlerne er identiske.

Midler mærket "Giftig" eller "Meget giftig"

Der gælder særlige regler for midler, som er mærket ’Meget giftig’ eller ’Giftig’, uanset om det er plantebeskyttelsesmidler eller biocider, det vil sige midler mod f.eks. muldvarpe og mosegrise.

Læs mere om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside:

www.mst.dk

Opbevaring af midler og sprøjter

I miljø- og kemikalielovgivningen findes regler, der skal sikre, at bekæmpelsesmidler ikke gør skade på mennesker, dyr eller natur.

Krav til opbevaring 

Bekæmpelsesmidler skal opbevares utilgængeligt for børn og ikke i nærheden af levnedsmidler, foder, lægemidler eller lignende. De må kun opbevares i den originale emballage.

Ingen risiko for forurening ved opbevaring

Bekæmpelsesmidler skal opbevares, så der ikke er risiko for at forurene jord, vandmiljø og grundvand. Det betyder i praksis, at der ikke må være afløb i et kemikalierum, med mindre det fører til en opsamlingsbeholder. Det betyder også, at gulvet skal være med tæt bund. Spild skal suges op med f.eks. kattegrus eller savsmuld og afleveres til en genbrugsstation.

Utilgængelig opbevaring

Midlerne skal være utilgængelige, hvis de ikke er under opsyn. Hvis du har tilberedt  sprøjtevæske i tanken, og der for eksempel kommer en regnbyge, skal sprøjten være utilgængelig for uvedkommende, indtil det igen er sprøjtevejr. En god løsning vil være at parkere sprøjten i en aflåst maskinhal, hvor der ikke kan ske afløb, hvis uheldet er ude. 

Indretning af kemikalierummet

 • Det er en god idé at afmærke kemikalierummet med et tydeligt skilt, men det er ikke et krav på jordbrugsbedrifter.
 • Der bør være en kant ved indgangen, så gulvet kan fungere som opsamlingsreservoir, hvis der skulle ske lækage af dunke.
 • Opbevaring i et mobilt lager bør ske i sikker afstand fra vandmiljø og i god afstand fra uvedkommende færdsel.

Vaskepladser

Kontrol af vaskepladser

Hvis du som jordbruger vælger at etablere en vaskeplads, hvor du påfylder og vasker dine sprøjter, som du bruger til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, vil vaskepladsen være omfattet af Landbrugsstyrelsens kontrol.

Kommunen står for kontrollen af beholdere til husdyrgødning, hvis beholderne opsamler fra vaske- og påfyldningspladsen. Herudover er det Landbrugsstyrelsen, der står for tilsynet med, at du som jordbruger overholder vaskepladsbekendtgørelsens krav.

Regler for påfyldning og vask af sprøjter 

Reglerne for påfyldning og vask af sprøjter betyder at:

 • du kun må påfylde plantebeskyttelsesmidler og vaske sprøjten og sprøjtetraktoren i marken eller på en vaskeplads med opsamling af spildevand.
   
 • du må ikke fylde vand på andre steder end vaskepladsen eller i marken, hvis du samtidig tilsætter plantebeskyttelsesmidler.
   
 • du skal fortynde restsprøjtevæsken og sprøjte den ud på det behandlede areal. Højst godkendte dosis må ikke overskrides. 
   
 • du skal fylde og rengøre rygsprøjter og små ATV-monterede sprøjter på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling af vand.
   
 • du skal parkere en ikke-rengjort sprøjte og traktor under tag, på vaskeplads eller på det behandlede areal.

Hvad skal du bortskaffe?

Forbudte midler

Gennem årene er en række midler blevet forbudt. Forbudte midler skal bortskaffes senest seks måneder efter, at anvendelsesforbuddet er trådt i kraft.

Du kan finde oplysninger om tilladte midler på Miljøstyrelsens hjemmeside:

www.mst.dk

Hvis du ikke kan søge midlet frem på siden, er det ikke tilladt.

Restlager 

Gå jævnligt dit restlager igennem, så rester bliver brugt i tide. Aflever alt, hvad du ikke med sikkerhed ved er lovligt at anvende, til den kommunale modtageordning.

Forbudte midler bortskaffes straks

Overtager du en ejendom med et lager af bekæmpelsesmidler, skal du undersøge, om der er forbudte midler eller midler med udenlandsk etikette blandt produkterne. Hvis det er tilfældet, skal de straks bortskaffes. Det er ikke tilladt at opbevare bekæmpelsesmidler i uoriginal emballage.

Affaldsordninger

Emballage fra langt de fleste bekæmpelsesmidler kan afleveres som almindeligt affald, når emballagen er skyllet og skyllevæsken hældt i sprøjten. Emballager fra midler i fareklasserne ’Meget giftig’ og ’Giftig’ skal dog afleveres på den kommunale modtageordning for farligt affald.

Spørg din kommune 

Affaldsordninger er forskellige fra kommune til kommune. Spørg i din kommune, hvis du er i tvivl. Nogle grovvareforretninger tilbyder at modtage tom emballage.

Fragt og ansvar

Jordbruger

Som jordbruger overtager du ansvaret for midlerne i det øjeblik, de bliver overdraget til dig hos forhandleren eller afleveret på din virksomhed.

Erhvervsdrivende

Som erhvervsdrivende må du gerne selv transportere bekæmpelsesmidler til brug i virksomheden. Det gælder både transporten fra forhandleren og rundt på bedriften. Du skal sikre, at emballagen er uskadt, og at varerne er sikkert anbragt og fastgjorte.

Transport via vognmænd

Bekæmpelsesmidler må ikke transporteres sammen med foder, fødevarer mv. Når vognmænd transporterer bekæmpelsesmidler, sker det under en række sikkerhedsforanstaltninger, som gælder internationalt. Større leverancer bør derfor overlades til leverandøren.

Transport via maskinstationer

Når maskinstationer transporterer bekæmpelsesmidler, er de underlagt samme regler som vognmænd, dog kun hvis de fragter mere end henholdsvis 20 kg, 333 kg eller 1000 kg i emballagegruppe I, II eller III. De fleste midler er i emballagegruppe III, hvor frimængden er 1000 kg. Emballagegruppen fremgår af leverandørbrugsanvisningen, som følger med produktet.

Vejledninger og lovgrundlag

Links til relevante vejledninger og lovgrundlag på området findes i faktaboksen nederst på denne side.

Mere information og lovgrundlag

For mere information, henviser vi til Miljøstyrelsens hjemmeside: http://mst.dk/kemi/pesticider/

Love og bekendtgørelser om plantebeskyttelsesmidler og sprøjteudstyr

Dokumenterne herunder linker til den danske lovgivning i Retsinformation.

Bekendtgørelse af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget

Lovbekendtgørelse nr. 100 af 26/01/2017

Bekendtgørelse om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget:

Bekendtgørelse nr 814 af 07/06/2017

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

Bekendtgørelse nr 906 af 24/06/2016

MENU