Gå til hovedindholdet

Rydningspligt

Rydningspligten betyder, at du skal vedligeholde dine landbrugsjorder, så opvækst af træer og buske ikke bliver mere end fem år gamle. 

Formålet med rydningspligten er dels af hensyn til naturen, fordi tilgroning kan true de lysåbne halvkulturarealers indhold af vilde planter og dyr. Rydningspligten  har også til formål at sikre, at udyrkede landbrugsarealer uden større besvær kan indgå i driften igen.

Vedligehold af dine jorder

Du kan vedligeholde dine jorder for eksempel ved slåning, slæt eller afgræsning. Rydning med 1- eller 2-årige intervaller er mindre ressourcekrævende end rydning med 5-årige intervaller. 

Af hensyn til dyre- og plantelivet på arealerne er der bestemte perioder på året, hvor rydningen må finde sted. Hvis du ikke overholder rydningspligten, kan Landbrugsstyrelsen påbyde dig at rydde dine arealer. Hvis du herefter undlader at overholde rydningspligten, kan du risikere politianmeldelse og bødestraf.

Du kan læse mere om reglerne - herunder tidspunkt for rydning, samt hvilke arealer der er undtaget for rydningspligt under "Mere information og lovgrundlag"

Mere information og lovgrundlag

Du kan finde mere information om rydningspligten i Landbrugsstyrelsens vejledning om bekendtgørelse til jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Vi har også lavet et faktaark om rydningspligten, hvor du i en overskuelig form kan læse om reglerne om rydningspligten: Faktaark

Lovgrundlag

Hvis du vil vide mere om lovgrundlaget for kontrol med rydningspligten, så kan du finde dette på siderne med lovstof.

Genvej til danske regler

Rydningspligten finder du i bekendtgørelse nr. 1236 af 24. nov. 2017 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur – også kaldet jordressourcebekendtgørelsen.

Jordressourcebekendtgørelsen er udstedt i medfør af lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 958 af 10. juli 2017.

Ansvarsfraskrivelse

Vi stræber efter, at alle oplysninger om EU-regler og danske regler er korrekte og ajourførte, ligesom vi søger at rette eventuelle fejl. Men vi påtager os ikke ansvar for de opdaterede regler. Bemærk, at de opdaterede regler kun indeholder de væsentligste EU-regler og danske regler. Bemærk også, at oplysninger om EU-regler i EUR-lex (som er en del af EU´s hjemmeside) også er omfattet af en ansvarsfraskrivelse og af ophavsret.

MENU