Gå til hovedindholdet

Nedsat græsningstryk og dispensation

Her kan du læse, hvordan du får nedsat græsningstrykket. Du kan desuden læse, hvad du kan søge dispensation til og hvad forskellige dispensationer betyder for udbetalingen af dit tilskud.

Søg i Fællesskemaet for nedsættelse af fast græsningstryk

Hvis du har behov for en nedsættelse af det faste græsningstryk på dine arealer, er det ikke en ansøgning om dispensation, du skal lave. Se nedenfor, hvad du skal gøre.

Læs mere om, hvordan du søger nedsat græsningstryk

Hvis det græsningstryk, der er sat som standard, er for højt for den type natur, du har, kan du få det nedsat. Det er din kommune eller Naturstyrelsen (hvis du forpagter af Naturstyrelsen), der skal vurdere, hvad et passende græsningstryk er. Landbrugsstyrelsen skal bruge denne vurdering, for at kunne give dig en afgørelse om nedsat græsningstryk. Du skal sende din kommunes eller Naturstyrelsens vurdering sammen med din ansøgning i Fællesskemaet.

Søg dispensation

Ønsker du at søge dispensation skal du klikke på linket ' Søg dispensation' herunder og udfylde skabelonen. Det tager cirka 5 min. Alternativt kan du sende en mail til arealtilskud@lbst.dk 

Søg dispensation

Vær opmærksom på at din dispensation ofte kun gælder i en begrænset periode.

Selv om du har fået dispensation til et areal, skal du huske at anmode om udbetaling hvert år. Dette gælder også selv om dispensationen gør, at du ikke får udbetalt støtte til arealet. 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe på telefon 3395 8000.

Se videoen om dispensation, og læs mere om dispensationsansøgning nedenfor.  

Denne film viser, hvad der blandt andet kan søges dispensation til på ordningen pleje af græs- og naturarealer. Overtrædelser kan i en del tilfælde undgås ved, at der søges en dispensation.

Eksempler på dispensation

Her er nogle typiske eksempler på, hvad du kan søge om dispensation til. Husk dispensation kun gives efter en konkret vurdering af din situation.

Plejekravet

Du kan søge om dispensation hvis du pga. en våd sommer eller midlertidigt oversvømmede arealer ikke kan overholde forpligtelsen til afgræsning eller slæt. Du vil blive trukket årets støtte for de arealer, du søger dispensation til - medmindre vi vurderer, at det får en ubetydelig virkning. Det er dog stadig en fordel for dig at søge dispensation. Hvis du ikke søger dispensation, risikerer du at blive underkendt af kontrollen og i værste fald mister flere års udbetaling til arealet. Denne praksis skyldes at tilskuddet udbetales som kompensation for at pleje arealet. 

Tilskudsfodring

Du kan søge om dispensation til at tilskudsfodre, hvis det går ud over dyrevelfærden, at der ikke tilskudsfodres. Det kunne fx være ved:

  • meget sne,
  • kraftig tørke eller
  • helårsgræsning

Husk, at hvis arealet er et §3 areal, skal du først søge dispensation hos kommunen og derefter Landbrugsstyrelsen. Du får stadig årets støtte, og undgår en fejl i kontrollen.

Bekæmpelse af giftige planter

Du kan søge om dispensation til sprøjtning, hvis du har kæmpebjørneklo, engbrandbæger eller lignende på arealet. Husk, at hvis arealet er et §3 areal, skal du først søge dispensation hos kommunen.

Tag dyr hjem ved fast græsningstryk

Du kan søge om dispensation, hvis et dyr bliver sygt eller dør, og du derfor ikke lever op til græsningstrykket.

Slåningsforbud

Hvis du skal bekæmpe invasive arter såsom kæmpebjørneklo, kan du i særlige tilfælde få dispensation fra forbuddet mod at slå plantedækket i en bestemt periode i maj og juni. Se den relevante vejledning for hvornår en slåning kræver dispensation for dig.

Samhegning af arealer med grundbetaling og fast græsningstryk

Du kan søge om dispensation til at have arealer med grundbetaling med i indhegningen med fast græsningstryk. Dette kunne fx være nødvendigt for at dyrene har adgang til tørre arealer.    

Midlertidigt manglende plantedække

Du kan søge dispensation hvis plantedækket skal ødelægges midlertidigt. Det kan fx. være på grund af: 

  • Ledninger der skal graves ned
  • Oplagring af træ hvor der ikke er andre muligheder for opbevaring end på arealet med tilsagns
  • Afbrænding af lyng og lignende midlertidige brud af plantedækket
MENU