Gå til hovedindholdet

Forbud

På denne side kan du læse mere om de vigtigste forbud, der findes på ordningen "Pleje af græs- og naturarealer".

Fodring af dyr

Du må ikke fodre dine dyr på arealerne med tilsagn. Det skyldes, at tilskudsfodring tilfører næring til arealerne. Flere næringsstoffer vil kunne fremme uønskede planter og hæmme de mere sjældne. Tilskudsfodring er derfor i strid med ordningens formål.

Fodring: Undtagelse og dispensation

Der er en undtagelse fra reglen. Undtagelsen betyder, at du gerne må fodre i kalveskjul på tilsagn tegnet i 2015 og frem.

Får du brug for at tilskudsfodre dine dyr i løbet af perioden med tilsagn, kan du søge en dispensation. Du skal dog være opmærksom på, at hvis dine arealer er registreret som § 3, skal du have tilladelse fra både kommunen og Landbrugsstyrelsen til at tilskudsfodre.

Slåning i forbudsperioden

Der er i de fleste tilsagn en periode, hvor arealerne ikke må slås. Dette skyldes hensyn til:

  • fugle og andre dyr, som har brug for en rolig periode til yngel, eller
  • planter, som skal have mulighed for blomstring.

Perioden er normalt fra 1. maj til 20. juni, men se i den relevante vejledning, hvilken forbudsperiode, der gælder for dig.

For mange træer eller skov

Arealet må ikke være et skovareal. Det er OK med spredte træer, hvor der mellem eller under træerne er et plantedække, der er egnet til afgræsning. Det betyder, at der ikke må være så mange træer, at det forhindrer et plantedække egnet til afgræsning. Ligesom du ikke samtidig må modtage tilskud til skov på arealet.

Sprøjtning og gødskning

Det er ikke tilladt at sprøjte på de arealer, du får tilskud til – heller ikke under hegn. Det skyldes, at sprøjtning ikke er foreneligt med det formål, ordningen har.

Arealet må ikke gødskes, ud over det dine dyr efterlader. Gødskning forringer i væsentlig grad diversiteten af planter og dyr, og er derfor i direkte modstrid med ordningens formål.

Omlægning og ødelagt plantedække

Du må ikke omlægge arealet, mens du får tilskud, og du skal sørge for, at mindst 1/3 af jorden er dækket af planter. Kravet gælder for alle dele af arealet, der er større end 100 m2. En omlægning af et areal vil være et stort indgreb i biodiversiteten på arealet. Derfor er det ikke foreneligt med ordningens formål.

MENU