Gå til hovedindholdet

Natura 2000 på land

I særligt udpegede Natura 2000-områder er det muligt at søge tilskud til naturvenlig drift og til at investere i forbedringer af naturen.

Søg efter tilskud i Landbrugsstyrelsens tilskudsguide

Udpegede Natura 2000 områder

Mange landmænd gør allerede en stor indsats for naturen. Der plantes læhegn og etableres småbiotoper til gavn for plante- og dyrelivet, og der etableres nye vandhuller til særlig glæde for padderne. 

Tusindvis af hektarer med eng og overdrev bliver hvert år plejet med græsning eller slæt. Dette skaber lysåben natur med fine levesteder for sommerfugle og med plads til pattedyr og fugle.

For at sikre at Danmark lever op til forpligtelserne i Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet, skal der ske en målrettet indsats for naturen. Derfor udbydes flere tilskudsmuligheder under Landdistriktsprogrammet netop til at pleje udvalgte naturtyper og arter i Natura 2000-områderne.

MENU