Gå til hovedindholdet

Krav

Der er 105 krydsoverensstemmelseskrav i 2016, som opdeles i tre hovedområder. Hvis du ikke overholder reglerne, bliver støtten og/eller tilskuddet nedsat.

De 105 krydsoverensstemmelseskrav

Der er 105 krydsoverensstemmelseskrav inden for tre områder:

 • Miljø, klimaforandring og god landbrugs- og miljømæssig stand for jord (GLM)
 • Folke-, dyre- og plantesundhed
 • Dyrevelfærd

Krydsoverensstemmelse betyder, at støtten sættes ned, hvis du ikke overholder de eksisterende regler.

I vejledningen om krydsoverensstemmelse kan du læse mere om, hvilke regler du skal overholde. Du kan også se, hvilke krav der var gældende i tidligere år.

Genvej til siden med Vejledning om krydsoverensstemmelse

Krav om miljø, klimaforandring og god landbrugs- og miljømæssig stand

Kravene skal medvirke til en forbedring af miljøet og sikre, at landbrugsarealer bevares i god landbrugs- og miljømæssig stand. Der er i alt 29 krav inden for dette område.

Det drejer sig om krav 1.1 - 1.38 (krav 1.2 - 1.6, 1.20, 1.27, 1.28 og 1.30 er udgået). Du kan læse mere om kravene i vejledningen om krydsoverensstemmelse.

Kravene skal blandt andet sikre, at du overholder reglerne om:

 • Beskyttelse af grundvand mod forurening
 • Anvendelse af slam fra rensningsanlæg
 • Opbevaring og udbringning af husdyrgødning mv.
 • Gødningsregnskab og harmonikrav
 • Dyrkningsfri bræmmer langs vandløb
 • Bevarelse af naturtyper, vilde dyr og planter
 • Beskyttelse af fugle
 • Sikkerhedsforanstaltninger omkring gyllebeholdere.
 • Etablering og bevarelse af plantedække på braklagte landbrugsarealer
 • Markafbrænding
 • Forvaltning af vand
 • Bevarelse af landskabstræk
 • Jorderosion

Landbrugsstyrelsen kontrollerer kravene under området.

Krav om folke-, dyre- og plantesundhed og identifikation af dyr

Sundhedsområdet omfatter krav, der skal sikre og forbedre folke-, dyre-, og plantesundheden.

Der er 31 krav inden for området. Det drejer sig om krav 2.1 - 2.34 (krav 2.11 - 2.13, 2.33, 2A1, 2B1, 2C1, 2D1 og 2D3 er ophævet). Du kan læse mere om kravene i vejledning om krydsoverensstemmelse.

Kravene skal bl.a. sikre, at du overholder reglerne om: 

 • Øremærkning og registrering af kvæg, får og geder 
 • Anmeldelse af diverse husdyrsygdomme
 • Anvendelse af veterinære lægemidler
 • Forbud mod uønskede stoffer, hormoner og animalsk protein i foder
 • Anvendelse af fodertilsætningsstoffer
 • Anvendelse af godkendte plantebeskyttelsesmidler
 • Håndtering af affald fra medicinanvendelse til husdyr
 • Tilbagetrækning af sundhedsskadelige fødevarer
 • Forebyggelse af smitsomme sygdomme der spredes fra fødevarer til mennesker
 • Sporbarhed af dyr, foder og fødevarer
 • Journalføring
 • Hygiejnisk mælkeproduktion
 • Behandling af æg
 • Brug af biocider og GMO

Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen kontrollerer kravene på sundhedsområdet.

Krav om dyrevelfærd

Dyrevelfærdsområdet omfatter 45 krav, der vedrører dyrevelfærd for hhv. alle landbrugsdyr, kalve og svin.

Det drejer sig om krav 3.1 - 3.45. Du kan læse mere om kravene i vejledning om krydsoverensstemmelse.

 • Krav 3.1 - 3.9 handler om alle landbrugsdyr.     
 • Krav 3.10 handler om alle landbrugsdyr undtagen svin.
 • Krav 3.11 - 3.26 handler om kalve.             
 • Krav 3.27 - 3.45 handler om svin.

Kravene til alle landbrugsdyr skal bl.a. sikre, at du overholder reglerne om:

 • Fagligt kvalificeret personale
 • Tilsyn af dyr
 • Behandling af syge dyr
 • Staldindretning og konstruktion af rum hvor dyr holdes
 • Niveauer for luftens indhold af støv, fugt og gas
 • Bevægelsesfrihed i stalden
 • Rengøring og desinfektion af stalde, rum og materialer
 • Foder og vand til dyrene
 • Optegnelser
 • Forbud mod visse operative indgreb

Kravene til kalve skal bl.a. sikre, at du overholder reglerne om:

 • Arealkrav til kalve
 • Belysning i kalvestalden
 • Tilsyn med automatisk eller mekanisk udstyr i stalden
 • Forbud mod fastbinding og brug af mundkurv
 • Konstruktion af gulvet i stalden
 • Råmælk til kalve

Kravene til svin skal bl.a. sikre, at du overholder reglerne om:

 • Arealkrav til svin
 • Forbud mod opbinding af svin
 • Rodematerialer til svin
 • Støjniveau i stalden
 • Belysning i stalden
 • Operative indgreb
 • Særlige bestemmelser for hhv. orner, søer, gylte, pattegrise, fravænnede grise og avls-/fedesvin

Landbrugsstyrelsen kontrollerer kravene på dyrevelfærdsområdet.

Top 10 over overtrådte krav

Her finder du en oversigt over de hyppigst overtrådte krav baseret på afgjorte sager. Oversigten er lavet som en hjælp til dig for at tydeliggøre, hvilke krav du som støttemodtager især skal være opmærksom på at overholde for at modtage den fulde støtte, da det er disse krav, støttemodtagere hyppigst kommer til at overtræde.

Omtrent 50.000 landbrugere modtager årligt landbrugsstøtte, og knap 3 % af støttemodtagerne overtræder et eller flere krav om krydsoverensstemmelse.

Her kan du se en top 10 over overtrådte krav i 2016:

Top 10 over overtrådte krav om krydsoverensstemmelse i 2016

Nr.

Krav

Titel

Antal overtrædelser

1

2.2

Forkert eller mangelfuld indberetning af kvæg og forkert/mangelfulde oplysninger besætningsregister

75

2

1.19

Kvælstofkvoten overholdes ikke

63

3

3.2

Der føres ikke det fornødne tilsyn med dyr, fx syge dyr ikke passende behandling eller beskyttelse

36

4

1.10

Opbevaring af kompost i marken lever ikke op til retningslinjerne

27

5

2.24

Mangelfuld dokumentation i brugen af lægemidler til dyr og opbevaring af analyser/kontrolrapporter fra myndighed

26

6

2.14

Forkert anvendelse af veterinære lægemidler til landbrugsdyr og manglende overholdelse af tilbageholdelsestid for medicinerede dyr

22

7

1.22

Overtrædelse af grænserne for husdyrgødning (harmonireglerne)

19

8

2.1

Kreaturer er ikke øremærkede korrekt

18

9

3.37

Svin har ikke permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelsesmateriale

12

10

2.5

Forkert eller mangelfuld indberetning af får og geder og forkert/mangelfulde oplysninger i besætningsregister

11

Her kan du læse en beskrivelse af kravet, og hvordan du overholder det.

Du kan også altid læse mere om kravene i Vejledning om krydsoverensstemmelse 2016.

Top 10 over overtrådte krav om krydsoverensstemmelse i 2015

Nr.

Krav

Titel

Antal overtrædelser

1

2.2

Indberetning af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister

134

2

1.19

Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og -behov

65

3

2.1

Øremærkning af kreaturer

36

4

1.10

Opbevaring af kompost i marken

31

5

2.24

Journaler til dyr og fødevarer

25

6

2.14

Veterinære lægemidler

23

7

3.2

Tilsyn med dyr og passende behandling af syge dyr

20

8

1.22

Grænser for tildeling af husdyrgødning (harmonireglerne)

18

9

2.5

Indberetning af får og geder samt besætningsregister

18

10

2.19

Sprøjtejournal

14

Hvis du er interesseret i, hvordan listen så ud i tidligere år, kan du her se en samlet liste for 2013 og 2014. Vær dog opmærksom på, at flere af kravene på listen er udgået i 2015.

Top 10 over overtrådte krav om krydsoverensstemmelse i 2013 og 2014

Nr.

Krav

Titel

Antal overtrædelser

1

4.5

Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer

570

2

3.2

Alle landbrugdyr, tilsyn

296

3

1.19

Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og  - behov

196

4

2.2

Indberetning af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister

145

5

4.12

Vedligeholdelse af plantedækket på græsarealer i omdrift

145

6

2.14

Veterinære lægemidler

126

7

1.9

Opbevaring af fast husdyrgødning

120

8

4.11

Forvaltning af vand

116

9

2.24

Journaler til dyr og fødevarer

97

10

1.22

Grænser for tildeling af husdyrgødning (harmonireglerne)

93

 

 

MENU