Gå til hovedindholdet

Hvem er omfattet?

Krydsoverensstemmelsesreglerne gælder, hvis du modtager støtte under følgende tilskudsordninger.

Find flere oplysninger om de enkelte ordninger i "Tilskudsguiden".

 

Direkte støtte

 •  Grundbetalingsordningen
 • Slagtepræmier
 • Ø-støtte
 • Grøn støtte
 • Unge landbrugere

Hvis du modtager direkte støtte, gælder reglerne om krydsoverensstemmelse for landbrugsarealer og for landbrugsaktiviteter, der udføres på den samlede bedrift.

Landdistriktstilskud

 • Tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (OM)
 • Økologisk Arealtilskud
 • Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt (MB)
 • Tilskud til pleje af græs og naturarealer
 • Tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer
 • Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder i forlængelse af tilsagn om anlæg af vådområde
 • Tilskud til opretholdelse af ændret afvanding
 • Tilskud til fastholdelse af vådområder
 • Tilskud til første skovrejsning
 • Tilskud til bæredygtig skovdrift

Hvis du modtager landdistriktsstøtte, gælder reglerne om krydsoverensstemmelse for hele bedriften.

MENU