Gå til hovedindholdet

Oversigt over al kortdata fra Landbrugsstyrelsen

Her kan du finde en samlet oversigt med en kort beskrivelse af de kortdata, som Landbrugsstyrelsen udstiller enten som kort, web-service eller til download.

Landbrugs- og miljøtilsagnskort

Markblokke og marker findes i både aktuelle versioner og i historiske versioner, markeret med årstal. Økologiske marker findes alene i historiske versioner.

Markbloktema
Markblokkortet med samtlige markblokke i hele landet. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkortet bliver opdateret løbende på baggrund af ortofoto og indberetninger fra landbrugere og myndigheder.

Grundbetaling, fradrag
Fradrag, grundbetaling er et lag, der dækker områder af markblokken, der er registreret som ikke-støtteberettiget under grundbetaling og Økologisk Arealtilskud. Laget bliver opdateret løbende på baggrund af ortofoto og indberetninger fra landbrugere og myndigheder.

Marktema
Udtræk af det seneste års marker anmeldt til Landbrugsstyrelsen.

Økologiske marker 
Landbrugsarealer, der drives økologisk på landbrugsbedrifter, der er autoriseret til økologisk drift af Landbrugsstyrelsen. Omfatter ikke økologiske naturarealer, der ikke indgår i bedrifternes markplan.
 
GLM jorderosion
Kortet viser skrånende områder, hvor der er indført restriktioner for hvilke jordbearbejdningsmetoder, der er tilladt. Der sker med baggrund i en forhøjet risiko for jorderosion. Minimumsarealet for områderne er 5.000 m2. Dette er indført som GLM krav gældende fra 1. september 2014.

Miljøbetinget tilsagn (MB)
Marker med et 5-årigt økologitilsagn til at blive kompenseret for jordbrugsmæssig drift med nedsat gødningsforbrug og uden brug af kemiske plantebeskyttelsesmidler.

Miljøtilsagn øvrige typer
Marker med øvrige 20-årige samt 5-årige miljøtilsagn om miljøvenlig drift.

Miljøbetinget tilsagn vådområder
Marker med et 20-årigt vådområdetilsagn.

Omlægningstilsagn (OM)
Marker med et 5-årigt økologitilsagn til at blive kompenseret for omlægning til økologisk drift.

Projekter: Vådområder, natur, beplantning og Natura 2000

Vand VMPII anlæg
Vand VMPII Anlæg, er projekter om anlæg af vådområder under Vandmiljøplan II.

Vand VMPIII anlæg
Vand VMPIII Anlæg, er projekter om anlæg af vådområder under Vandmiljøplan III.

Vand Statslige Vådområder R
Vand Statslige Vådområder R, er projekter om anlæg af vådområder, hvor de lokale enheder i Naturstyrelsen er projektejere. Formålet med projekterne er at forbedre vandmiljøet gennem fjernelse af kvælstof. Projekterne er en del af Grøn Vækst.

Vand Statslige Vådområder F
Vand Statslige Vådområder F, er projekter om forundersøgelse af vådområder, hvor de lokale enheder i Naturstyrelsen er projektejere. Projekterne er en del af Grøn Vækst.

Vand Private Vådområder
Vand Private Vådområder, er projekter om anlæg af vådområder. Formålet med projekterne er at forbedre vandmiljøet gennem fjernelse af kvælstof. Projekterne er en del af Grøn Vækst.

Vand Kommunale Vådområder R
Vand Kommunale Vådområder R, er projekter om anlæg af vådområder, hvor kommunerne er projektejere. Formålet med projekterne er at forbedre vandmiljøet gennem fjernelse af kvælstof. Projekterne er en del af Grøn Vækst.

Vand Kommunale Vådområder F
Vand Kommunale Vådområder F, er projekter om forundersøgelse af vådområder, hvor kommunerne er projektejere. Projekterne er en del af Grøn Vækst.

Vand Fosfor Vådområder R
Vand Fosfor Vådområder R, er projekter om anlæg af vådområder, hvor kommunerne er projektejere. Formålet med projekterne er at forbedre vandmiljøet gennem fjernelse af fosfor. Projekterne er en del af Grøn Vækst.

Vand Fosfor Vådområder F
Vand Fosfor Vådområder F, er projekter om anlæg af vådområder, hvor kommunerne er projektejere. Projekterne er en del af Grøn Vækst.

Projekt Planlægning
Projekt Planlægning, er planlægningsprojekter under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.

Projekt Naturplaner
Projekt Naturplaner, er naturplaner på ejendomsniveau under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.

Projekt Vegetationsstriber
Projekt Vegetationsstriber, er projekter om etablering af vegetationsstriber under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.

Projekt Levesteder
Projekt Levesteder, er projekter om etablering af særlige levesteder for dyrearter under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.

Projekt Græsning
Projekt Græsning, er projekter, hvor der er søgt tilskud til investeringer som fx hegn, fangfolde og drikkevandsforsyning forud for afgræsning. Projekterne har opnået tilskud under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.

Projekt Etablering Genopretning
Projekt Etablering Genopretning, er projekter om beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.

Projekt Jordfordeling
Projekt Jordfordeling, er jordfordelinger under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.

Projekt Levende Hegn
Projekt Levende Hegn, er projekter om etablering af levende hegn / læhegn under tilskudsordningen landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

Projekt Småbeplantning
Projekt Småbeplantninger, er projekter om etablering af beplantninger under 0,5 ha under tilskudsordningen landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

Projekt Trampestier
Projekt Trampestier, er projekter om levende hegn eller småbeplantninger, hvor der er etableret trampesti langs beplantningen. Projekterne har opnået tilskud under tilskudsordningen landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

Natura 2000 Rydning
N2000 Rydning, er projekter omhandlende rydning af træer og buske og fjernelse af ryddede materialer, alle projekter er beliggende i den særlige Natura 2000 udpegning til rydning.

Natura 2000 Hydrologi R
N2000 Hydrologi R, er projekter om realisering af naturlige vandstandsforhold i de særligt udpegede Natura 2000 arealer til hydrologi.

Natura 2000 Hydrologi F
N2000 Hydrologi F, er projekter om forundersøgelser af naturlige vandstandsforhold i de særligt udpegede Natura 2000 arealer til hydrologi.

Natura 2000 Forberedelse til afgræsning
N2000 Forbered afgræsning, er projekter omhandlende forberedelse til afgræsning af arealer beliggende i den særlige Natura 2000 udpegning til pleje.

Grønne krav

Kort over Miljømæssigt sårbare områder (MSO)
Udvalgte områder indenfor Natura 2000 eller naturbeskyttelsesloven §3 , hvor marker med permanent græs er omfattet af et pløjeforbud.

Permanent græs
Permanent græs - er et korttema baseret på marker der i den respektive ansøgningsæson var anmeldt som permanent græs eller i kontrollen blev vurderet til at være permanent græs.

Græs i 5 år
Dette er et korttema, der viser marker som i den respektive ansøgningsæson har været med græs i 5 år. Findes arealet i Græs i 5 år, skal du anmelde det med permanent græs eller en anden afgrøde end græs eller brak næste gang du skal indsende dine marker. Vælger du en omdrifts- græs eller brak afgrødekode, så vil du blive bedt om at ændre afgrødekoden i fællesskemaet. Blomsterbrak kan dog anmeldes på arealer, som tidligere har været permanent græs. 

GLM søer
GLM søer er udvalgte søer på 100 - 2.000 m² inklusiv randvegetation, som er beliggende på støtteberettigede arealer.

GLM-fortidsminder
GLM fortidsminder er udvalgte fortidsminder 100 - 2.000 m² inklusiv randvegetation, som er beliggende på støtteberettigede arealer.

MFO randzoner og bræmmer
MFO randzone/bræmmekort er en kombination af 2 m bræmmekort fra Naturstyrelsen og randzonearealkortet. 2-meter bræmmer udgør de første 2 meter fra kronekanten, mens randzonen udgør de næste 7 meter fra kronekanten. Hvis der ikke er krav om 2 m bræmme, vil randzonen udgøre 9 m fra kronekanten.

MENU