Gå til hovedindholdet

Markkort og markblokke

Når du søger om grundbetaling, så skal du indtegne alle dine landbrugsarealer i Internet Markkort (IMK). Det er vigtigt, at dine landbrugsarealer bliver indtegnet og anmeldt præcist, da de danner grundlag for arealstørrelsen i Fællesskemaet, som danner grundlag for udbetaling af arealstøtte.

Læs mere om, hvilke arealer du skal indtegne og anmelde i Vejledning om direkte arealstøtte og hvordan du skal indtegne dine marker i Brugerguide til Internet markkort. Find vejledningen og brugerguiden her.

 

 

Fejl i din markblok?

Da Landbrugsstyrelsen skal udbetale støtte på det korrekte grundlag, bliver markblokkene revideret løbende over hele året. Du kan altid se de opdaterede markblokke i Internet Markkort (IMK).

Det er dit ansvar som ansøger, at markblokkene er korrekte. Samtidig får du klare fordele af, at de markblokke, hvor du har arealer i, er opdaterede.

Du skal indsende et forslag til ændring af markblokke, hvis du for eksempel:

 • fjerner eller planter læhegn
 • rydder buske og krat
 • bygger ny lade eller gylletank
 • hvor GLM-laget ikke dækker elementet præcist, ikke overholder støttebetingelserne, fx hvis vandhullet ikke eksisterer længere eller hvis du har etableret ny sø
 • ser fejl i markblokken støtteberettighede areal (støtteprocent, taraareal eller fradrag grundbetaling)
 • vil søge om støtte til arealer, der ikke ligger i en markblok
 • hvis du har andre ændringer på dine arealer.

Det tager cirka 14 dage fra modtagelsen af ændringsforslaget, til det er behandlet. Dette afhænger dog af, hvilken tid på året du indsender forslaget. I Internet Markkort (IMK) kan du se, om dit forslag er behandlet. Du vil høre fra os, hvis vi afviser dit forslag, eller hvis vi har brug for flere oplysninger.

Indsend ændringsforslag så tidligt som muligt

Det er til din fordel at indsende ændringsforslag så tidligt som muligt i ansøgningssæsonen. På den måde har du har det korrekte grundlag at indtegne dine marker på og samtidig undgår, at markblokkene bliver rettet tæt på ansøgningsfristen.

I efteråret hvert år bliver ortofoto/luftfoto tilgængeligt, de er optaget om foråret/sommeren. Når billederne er tilgængelige, kan du tydeligt se, om dine markblokke passer til landskabet. Du skal dog altid være opmærksom på ændringer i landskabet, som er foretaget efter billederne er optaget i foråret/sommeren. Vi anbefaler, at du tjekker dine markblokke på det nye foto hvert år for at sikre, at de er korrekt opdaterede. Hvis det ikke er tilfældet, bør du for din egen skyld indsende et ændringsforslag.

Dine fordele ved at indsende ændringsforslag inden eller i forbindelse med ansøgningssæsonen:

 • Du mindsker risikoen for fejl og sanktion betydeligt.
 • Du mindsker antallet af breve som følge af fejl i markblokke og ansøgning.
 • Du har opdaterede markblokke i Internet Markkort (IMK) og kan derfor lettere indtegne dine marker, når du ansøger om støtte.

Forslag til ændring af en markblok skal indsendes i god tid inden ændringsfristen i ansøgningsåret for at kunne indgå i en ansøgning, hvis ændringen vedrører udvidelse af en markblok. Dette skyldes, at der ofte vil være behov for at justere ansøgningen efter, at Landbrugsstyrelsen har rettet markblokken. Ændringsfristen kan findes i Vejledning om direkte arealstøtte. Kommer et forslag om udvidelse af en markblok senere end ændringsfristen, vil den først gælde for det følgende ansøgningsår. Arealet skal være støtteberettiget fra og med støtteårets begyndelse, for at ændringen om udvidelse kan medtages i ansøgningsåret.

Du kan kun få landbrugsstøtte for støtteberettigede arealer, der ligger i en markblok. Du kan ikke få støtte til arealer, der ikke er støtteberettigede, selvom de ligger i en markblok.

Fejl i markblokkene skal indberettes

Du har pligt til at fortælle Landbrugsstyrelsen, hvis markblokkene ikke stemmer overens med, hvordan arealerne ser ud i virkeligheden. Det gælder både, hvis arealer skal tages ud af markblokken, eller hvis markblokken burde være større.

Fejlene skal indberettes som ændringsforslag i Internet Markkort, også selvom de ikke kan ses på seneste ortofoto.

Opdaterede markblokke vil give dig færre fejl i ansøgningen og mindske din risiko for sanktioner.

Du kan finde vejledninger og brugerguides her

Læs faktaark om Internet Markkort og ændringsforslag

Sådan kommer du i gang

Du kan indsende ændringsforslag til en markblok elektronisk direkte på Tast selv-service.

For at oprette et ændringsforslag, skal du logge dig ind på Tast selv-service. Internet Markkort åbner, når du klikker på fanen Markkort.

Når du har fundet det område, hvor du ønsker ændringer (søg eventuelt på markbloknummer), skal du åbne undermenuen ’Rediger marker’ og herefter ’Opret ændringsforslag’. Indtegn så præcist som muligt det område på kortet/ortofotoet, hvor ændringen ønskes. Afslut din indtegning ved at dobbeltklikke i det sidste punkt, du sætter.

Skriv herefter en begrundelse til forslaget, tilføj dato og årstal for ændringen, hvis den ikke ses på ortofotoet og klik på 'Indsend'. Dit forslag er nu markeret på kortet og er dermed registreret.

Vigtigt for konsulenter

Hvis du er konsulent og skal indtegne ændringsforslag for flere ansøgere, er det vigtigt, at du husker at benytte din elektroniske fuldmagt fra den relevante ansøger for hvert forslag. Hvis du kommer til at bruge den forkerte fuldmagt, afviser vi ændringsforslaget uden at sagsbehandle det.

Sådan sikrer du, at dine ændringsforslag går igennem uden problemer

Ændringsforslag af denne type omhandler kun ændringer til selve markblokken og ikke ændringer til Fællesskemaet.

Når du indsender et forslag til ændring af en markblok, er det vigtigt, at du:

 • Indtegner ændringsforslaget så præcist som muligt (kun tegner din rettelse til markblokke – ikke hele markblokken)
 • Skriver en god, beskrivende kommentar
 • Oplyser dato og årstal for, hvornår ændringen er foretaget.


Eksempel: ”Træer fældet og areal opdyrket nov.  [ÅRSTAL]”.
Hvis du gør disse ting, kan du undgå, at vi kontakter dig med spørgsmål om dine ændringsforslag.


Log på Tast selv-service og find Internet Markkort

Gode tips til ændringsforslag

Brug bemærkningsfeltet

Brug bemærkningsfeltet til at skrive oplysninger, som er nødvendige for behandlingen af dit ændringsforslag. Hvis ortofotoet er forskelligt fra virkeligheden, bør du for eksempel skrive, at træerne er fældet, eller området er drænet. Tilføj altid dato og årstal for, hvornår ændringen er sket. Hvis vi ikke får disse informationer, skal vi kontakte dig for yderligere informationer, hvilket vil betyde en forsinkelse i behandlingen af ændringen. 

Arealet skal være berettiget til grundbetalingstøtte i hele kalenderåret 

Arealer, du vil søge grundbetaling til, skal være ryddet inden 1. januar i ansøgningsåret. Har et areal ikke tidligere været registreret som støtteberettiget i Internet Markkort, skal du i ændringsforslaget kort beskrive, hvorfor du ønsker arealet i markblok. Hvis du indtegner ændringsforslag for arealer, der ikke fremstår som landbrugsarealer på fotoet, skal du skrive, hvornår arealet er blevet støtteberettiget. 

Sammenlægning af markblokke 

For at få opfyldt et forslag om sammenlægning af markblokke skal arealerne være tydeligt sammendyrket af samme ansøger. Hvis du har fjernet en del af et læhegn (eller en del af et andet varigt skel), skal du desuden indtegne åbningen i dit forslag præcist, så vi ved, hvor den ligger. 

Lav kun ændringsforslag i markblokke, hvor du selv har marker 

Hvis du laver ændringsforslag i markblokke, hvor du ikke tidligere har anmeldt marker, afviser vi forslaget, hvis der ikke er en forklaring. Derfor skal du i bemærkningsfeltet oplyse, om du fx har forpagtet eller for nyligt overtaget arealet.

 

Markblokkens arealer er kun vejledende

Markblokarealerne kan bruges som en vejledende kontrol af det areal, du er nået frem til ved opmåling. I en situation med fysisk kontrol er det altid det opmålte areal i marken, der bliver lagt til grund, også selv om det er mindre end markblokkens areal.

Du finder arealet for den enkelte markblok i Internet Markkort (IMK)

Log på Tast selv-service og gå til Internet Markkort (IMK)

Det er dit ansvar, som ansøger, at markstørrelserne i din ansøgning er korrekte. Det er derfor vigtigt, at du indtegner arealerne præcist.

Det støtteberettigede areal er den vandrette projektion

Det er det vandrette areal (den vandrette projektion), som du kan få støtte til. Det er derfor også arealerne fra dine indtegninger i Internet Markkort (IMK), der overføres til Fællesskemaet.

MENU