Gå til hovedindholdet

Register for Gødningsregnskab

For at registrere de virksomheder, som er omfattet af reglerne om gødningsanvendelse, er der oprettet et Register for Gødningsregnskab. 

Her på siden kan du tilmelde din virksomhed til registeret.

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Om Gødningsregnskab

For at sikre vandmiljøet er der indført regler for, hvor meget du må gødske.

Mængden af gødning, som du må bruge, afhænger bl.a. af, hvor mange næringsstoffer de afgrøder, som du dyrker, kan optage.

Gødningsregnskabet er din opgørelse over, hvilke gødningstyper du bruger, og hvordan du bruger din gødning.

Om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Du skal tilmelde din virksomhed i den planperiode, hvor den opfylder tilmeldingskravene (se ovenfor).

En planperiode løber fra 1. august til 31. juli året efter. Det vil sige, at du skal tilmelde din virksomhed senest 31. juli i den planperiode, hvor din virksomhed enten er blevet pligtig, eller hvor du ønsker at tilmelde den frivilligt.

Tilmeld din virksomhed til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Husk, at din virksomhed først er tilmeldt registeret, når du har modtaget et tilmeldingsbevis fra Landbrugsstyrelsen. 

Søg på virksomheder tilmeldt Register for Gødningsregnskab

Kvælstofkvoteberegning og gødningsregnskab

Når virksomheden er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, og dermed omfattet af reglerne om gødningsanvendelse, skal du udarbejde en kvælstofkvoteberegning og et gødningsregnskab for virksomheden.

Du skal indberette virksomhedens gødningsregnskab til Landbrugsstyrelsen en gang om året for hver planperiode.

Læs mere om Kvælstofprognosen

Handelsgødning uden kvælstofafgift

Når din virksomhed er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, har du ret til at købe handelsgødning uden at betale afgiften på 5 kr. pr. kg kvælstof.

Her på hjemmesiden kan du og andre, herunder din gødningsleverandør og SKAT, slå op i registret for at se, om du har ret til at købe handelsgødning uden afgift.

Søg på virksomheder tilmeldt Register for Gødningsregnskab

Hvis du har spørgsmål til selve afgiften eller opkrævning af den, skal du kontakte Skattecenter Skive på tlf. 72 22 18 18, eller orientere dig på SKATs hjemmeside. 

Gå til SKAT

Krav om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

For nogle virksomheder er det obligatorisk at tilmelde sig Register for Gødningsregnskab, for andre er tilmeldingen frivillig.

Bemærk: Til- og afmelding sker ikke automatisk. Det er dit eget ansvar som virksomhedens ejer selv at foretage til- og afmelding af virksomheden. 

Læs mere om mulighederne i de næste afsnit.

1. Virksomheder, der skal være tilmeldt

Din virksomhed har pligt til at være tilmeldt Register for Gødningsregnskab, hvis den har et CVR-nummer og en årlig momspligtig omsætning fra salg på mere end 50.000 kroner inden for planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf, og samtidig opfylder mindst ét af de følgende tre punkter:

  • har en husdyrbesætning på mere end 10 dyreenheder,
  • har mere end 1 dyreenheder pr. hektar eller
  • modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning i planperioden.

Bemærk, at lejeindtægt og enkeltbetaling ikke regnes som omsætning.

Minkavlere og økologiske bedrifter er også omfattet af reglerne. 

Sidste frist for tilmelding til Register for Gødningsregnskab er 31. juli i den planperiode, hvor din virksomhed er blevet pligtig.

2. Virksomheder, der frivilligt kan tilmelde sig

For at blive tilmeldt registeret, skal virksomheden have et CVR-nummer.

Du kan tilmelde din virksomhed frivilligt, hvis den har et CVR-nummer og en årlig momsregistreret omsætning fra salg på mere end 20.000 kroner inden for planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf. 

Sidste frist for tilmelding til Register for Gødningsregnskab er 31. juli i den planperiode, hvor du ønsker at tilmelde din virksomhed frivilligt. 

3. Andre, som kan tilmeldes

3.1  Er du kurator i boet efter en virksomhed, som er gået konkurs eller et dødsbo

Døds- og konkursboer, som viderefører en landbrugsbedrift, kan i en afgrænset periode være tilmeldt på et SE-nummer. Se mere i ’Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler’ i den blå boks ’’Genveje" .

3.2 Virksomheder med fx trækulturer og energiafgrøder

Er du producent af kun langsomt voksende flerårige afgrøder som trækulturer og energiafgrøder, fx juletræer, energipil, poppel eller lignende afgrøder, kan du med fordel indtegne dine arealer på et markkort.

Indtegningen kan du sammen med tydelig dokumentation for, at det samme CVR-nr. du søger tilmelding på, også har råderet over det areal, du ansøger på, sende i en mail til jordbrugskontrol@lbst.dk.

Du skal være opmærksom på, at din virksomhed skal leve op til kravet om en årlig momspligtig omsætning fra salg på minimum 20.000 kr.

4. Virksomheder, der ikke kan tilmelde sig

Du kan ikke tilmelde din virksomhed, hvis den ikke er momsregisteret. Det vil sige, at hvis virksomheden ikke har et CVR-nummer, kan den ikke blive tilmeldt Register for Gødningsregnskab.

Hvis du driver en virksomhed udelukkende med for eksempel golfbane, park, fodboldbane, rideskole eller hestepension, opfylder du ikke kravet om omsætning inden for planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf. Du kan derfor ikke være tilmeldt i Register for Gødningsregnskab.

Hvis din virksomhed har behov for gødning med over 16 % ammoniumnitrat til erhvervsmæssig vedligeholdelse af golfbaner, parker, haver, idrætsanlæg og lignende, og virksomheden ikke kan tilmeldes Register for Gødningsregnskab, kan du i stedet registrere din virksomhed i Landbrugsstyrelsens Register over virksomheder, der bruger ammoniumnitratgødning med over 16% kvælstof fra ammoniumnitrat.

Genvej til siden om ammoniumnitratgødning

Hvor længe gælder tilmeldingen?

Når du er tilmeldt registeret, er tilmeldingen gældende, indtil du skriftligt anmoder om, at din virksomhed afmeldes fra registeret.

Læs mere om afmelding fra Register for Gødningsregnskab i afsnittet "Afmeld din virksomhed inden for planperioden" nedenfor.

Afmeld din virksomhed indenfor planperioden

Hvis du sælger din virksomhed, bortforpagter al din jord eller afmelder dit CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, har du ikke længere pligt eller ret til at være tilmeldt Register for Gødningsregnskab.

Du skal give Landbrugsstyrelsen skriftligt besked om dit ophør inden for den planperiode, hvor din virksomhed ophører.

Du afmelder din virksomhed indenfor planperioden ved:

  • ophør
  • salg
  • bortforpagtning af hele jordarealet
  • ændring af virksomhedsform (nyt CVR-nr.)

To måder at afmelde din virksomhed

Du kan afmelde dig fra Register for Gødningsregnskab på to måder: 

Bemærk:  Du kan kun gøre brug af en overdragelseserklæring, hvis den nye bruger er tilmeldt Register for Gødningsregnskab på overdragelsestidspunktet.

Læs mere om brug af overdragelseserklæring i afsnittet "Om afmelding på overdragelseserklæring".

Om afmelding på overdragelseserklæring

Du kan kun gøre brug af en overdragelseserklæring, hvis den nye bruger er tilmeldt Register for Gødningsregnskab på overdragelsestidspunktet. 

Overdragelseserklæringen er kun gyldig, hvis både du og den nye bruger udfylder navn og CVR-nr. og skriver under på erklæringen.

Bemærk: Hvis din virksomhed ophører 31. juli eller 1. august, kan du ikke gøre brug af en overdragelseserklæring. Du skal i stedet indberette et afsluttende gødningsregnskab med ophørsdato i felt 917 i rubrik "Ophør".

Overdragelseserklæring

Du sender overdragelseserklæringen i udfyldt stand til jordbrugskontrol@lbst.dk eller til Landbrugsstyrelsens adresse, som du finder nederst på denne side. 

MENU