Gå til hovedindholdet

Fosforregulering

Med den nye husdyrregulering er harmonikravne fra planperioden 2017/2018 ændret, og samtidig er der indført et loft for mængden af udbragt fosfor pr. harmoniareal. Den nye fosforregulering omfatter både organisk gødning og handelsgødning og betyder, at der også skal udarbejdes et regnskab for fosfor i gødningsregnskabet.

Læs mere om de nye fosforregler her på siden eller i følgende faktaark om ændrede harmoniregler og ny fosforregulering eller i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2017/2018.

Ønsker du at læse om harmonireglerne, så finder du en beskrivelse på siden om Harmoniregler.

Hvorfor fosforregulering og fosforregnskab?

Med Fødevare- og landbrugspakken indførtes ny husdyrregulering. Det betyder blandt andet, at arealkravene er udgået af de kommunale miljøgodkendelser, og at anvendelsen af husdyrgødning på arealerne nu reguleres ved generelle regler. Dette giver landmænd større frihed til at kunne foretage arealændringer, uden at det kræver tilladelse fra kommunen.

Fosforreguleringen skal både håndtere miljøhensynet fra de hidtidige skærpede harmonikrav (der også var en indirekte regulering af udbringningen af fosfor), og miljøkravene til fosforoverskuddet i de hidtidige miljøgodkendelser.

Reguleringen betyder, at der er et loft for, hvor meget fosfor du må udbringe på dine harmoniarealer og medfører derfor også at gødningsregnskabet udvides, så der fra planperioden 2017/2018 og frem skal udarbejde et fosforregnskab.

Fosforarealkrav

Med den nye fosforregulering indførtes der regler om, hvor meget fosfor fra gødning, der må udbringes på harmoniarealerne og dermed også et såkaldt fosforarealkrav for den enkelte virksomhed. Kravet gælder for husdyrgødning, anden organisk gødning og handelsgødning, og der fastsættes forskellige fosforlofter for de forskellige typer af gødning. Det betyder blandt andet, at fodereffektivisering kan anvendes, når en virksomhed skal tilpasse sig de nye krav, og at staldsystemet har betydning for kravet til udbringningsarealerne.

I nedenstående tabel kan du se, hvad fosforloftet er for de forskellige typer af gødning for planperioden 2017/2018.

Fosforloft

Fosforlofter i planperioden 2017/2018

Type af gødning 

Fosforlofter

Fjerkræ og kødædende pelsdyr

43 kg P/ha

Slagtesvin

39 kg P/ha

Søer og smågrise

35 kg P/ha

Kvægbrug og andre organiske gødningstyper

30 kg P/ha

Kvægbrug omfattet af kvægundtagelsen (230 kg N/ha)

35 kg P/ha

Handelsgødning

30 kg P/ha

Din virksomheds fosforloft

For din virksomhed vil der skulle fastsættes et fosforloft for dels den anvendte husdyrgødning og anden organisk gødning, dels et fosforloft for den anvendte handelsgødning. Begge fosforlofter vil indgå i beregningen af din virksomheds fosforarealkrav.

De typer gødning du producerer og modtager på din virksomhed i planperioden vil danne grundlag for din virksomheds fosforloft. Producerer og modtager du flere forskellige typer gødning, vil fosforloftet for din virksomhed blive beregnet som et vægtet gennemsnit af de forskellige typer organisk gødning. Fosforloftet for handelsgødning beregnes separat og har et fast loft på 30 kg P/ha.

Fosforloftet for både den organiske gødning og for handelsgødningen kan forøges, hvis det gennemsnitlige fosfortal (P-tal) på din virksomheds marker er under 4,0. Se nærmere herom i afsnittet om forøgelse af fosforloftet ved lave P-tal.

Det er din virksomheds fosforloft (uden eventuel korrektion for lave P-tal), som skal fremgå af overførselsaftalen, når du afsætter husdyrgødning til en anden virksomhed. Læs mere om overførsel under overskriften Overførsel af gødning.  

Begreb

Definition

Fosforloft

Den maksimale mængde fosfor der må udbringes pr. ha harmoniareal for de forskellige typer af gødning.

En virksomheds fosforloft

Fosforloftet for den samlede organiske gødning for en virksomhed, der er baseret på et vægtet gennemsnit af virksomhedens producerede og modtagne mængder af organisk gødning.

Fosforarealkrav

Det harmoniareal en virksomhed som minimum skal have til rådighed i forhold til den udbragte mængde fosfor.

Sådan beregnes dit fosforarealkrav

Dit fosforarealkrav er det harmoniareal, du som minimum skal have til rådighed i forhold til den mængde fosfor, du har udbragt.

Når dit fosforarealkrav beregnes summeres dit arealkrav for organisk gødning og dit arealkrav for handelsgødning. De to arealkrav udregnes separat, som beskrevet nedenfor, hvorefter de lægges sammen til et samlet fosforarealkrav for din virksomhed.

Din virksomheds fosforarealkrav må ikke overstige dit harmoniareal (se figur nederst).

www.landbrugsindberetning.dk er der under gødningsberegneren en såkaldt fosforberegner tilgængelig, som du kan anvende til at beregne dit fosforloft og fosforarealkrav for planperioden ud fra den forventede anvendte mængde og type af gødning. Dit endelige fosforarealkrav vil blive opgjort, når du indberetter dit gødningsregnskab.  

Den udbragte fosfor i handelsgødning på harmoniarealerne beregnes som forbruget af fosfor i handelsgødning udbragt på alle virksomhedens arealer, men fratrukket den mængde fosfor, som er udbragt på arealer, som ikke er harmoniarealer, men som dyrkes med afgrøder omfattet af en kvælstofnorm eller en retningsvisende norm for fosfor og kalium. Det antages i den forbindelse, at den forbrugte mængde fosfor i handelsgødning er fordelt ensartet på hele arealet.

For handelsgødning, der er anvendt i drivhuse, planteskoler og andre lukkede systemer, gælder særlige regler, således at det er den reelt anvendte mængde fosfor, som skal fratrækkes.

Kg fosfor i organisk gødning du har udbragt på dine harmoniarealer i planperioden divideret med din virksomheds fosforloft (eventuelt korrigeret for lave P-tal)

+

Kg fosfor i handelsgødning du har brugt på dine harmoniarealer i planperioden divideret med fosforloftet for handelsgødning (30 kg P/ha eventuelt korrigeret for lave P-tal)

=

Virksomhedens fosforarealkrav

Fosforreguleringen fremadrettet

Der vil fra planperioden 2018/2019 blive indført skærpede fosforlofter i oplande til visse søer, og fosforlofterne vil blive skærpet generelt for fjerkræ og pelsdyr fra planperioden 2019/2020 og for svin fra planperioden 2020/2021.

Fosforregnskab

Alle virksomheder, der er registreret i Register for Gødningsregnskab, skal lave fosforregnskab. Dette gælder også selvom du frivilligt har tilmeldt dig registret.

Fosfor er fra og med planperioden 2017/2018 en del af gødningsregnskabet på samme måde som kvælstof. Det betyder, at når planperioden slutter, skal du i gødningsregnskabet indberette, hvor meget fosfor du har produceret, modtaget, lagt på lager, udbragt mv. Samtidig bliver din virksomheds fosforarealkrav opgjort.

I gødningsregnskabet vil der automatisk blive beregnet en fosforproduktion for din virksomhed på basis af antal årsdyr, dyretyper og staldsystemer. Produktionen af fosfor i husdyrgødning kan korrigeres for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau. I forhold til fosforreguleringen kan fodereffektivisering således anvendes, når virksomheder skal tilpasse sig de nye regler.

Du kan læse mere om gødningsregnskabet og frister og regler for indberetninger her: Gødningsregnskab. 

Ved overførsler af gødning

Når du overfører gødning til en anden virksomhed, skal fosforloftet for din virksomhed og den totale mængde fosfor i den overførte gødning fremgå af overførselsaftalen. Din virksomheds fosforloft vil dermed indgå i beregningen af fosforloftet for den virksomhed, som modtager din gødning.

Det er fosforloftet inden det evt. er korrigeret for lave P-tal, som følger den gødning, du overfører til en anden virksomhed.

Hvis du på det tidspunkt, hvor du indgår en aftale med en anden virksomhed om overførsel af gødning, ikke kender fosforloftet for din virksomhed, skal du angive det fosforloft, du forventer din virksomhed har ved planperiodens afslutning. Dog må afvigelsen mellem det forventede fosforloft og det reelle fosforloft ikke overstige 1 kg P/ha. Når du kender din virksomheds endelige fosforloft, kan det således påføres en revideret aftale om overførsel af gødningen.

Den mængde fosfor, du har overført til en anden virksomhed, kan du trække fra i dit fosforregnskab.

For fælles biogasanlæg gælder der særlige regler og fosforloftet fastsættes ud fra de modtagne mængder gødning i den forrige planperiode. Læs herom i vejledningen om gødsknings og harmoniregler for planperioden 2017/2018. 

Forøgelse af fosforloftet ved lave P-tal

Hvis din virksomheds harmoniarealer i gennemsnit har lave fosfortal (P-tal), kan du få et tillæg til din virksomheds fosforloft. Dette gælder både for fosforloftet for den organiske gødning og for handelsgødning. Jo lavere P-tal, jo større tillæg, dog maksimalt 14 kg P/ha og fosforloftet må ikke overstige 45 kg P/ha.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at kunne få et tillæg til virksomhedens fosforloft:

  • Du har P-tal for samtlige af din virksomheds harmoniarealer
  • Din virksomheds P-tal er resultatet af prøver, som er under 5 år gamle
  • Du har P-tal for minimum hver 5. hektar for hver mark, som indgår i dit harmoniareal
  • Arealer med JB-nr. 11 og 12 må ikke indgå i beregningerne af det gennemsnitlige P-tal

I tabellen nedenfor kan du se, hvor meget du kan lægge til din virksomheds fosforloft, alt efter hvor lavt det gennemsnitlige P-tal for din virksomheds marker er. 

Gennemsnitlig P-tal

Tillæg til fosforloftet

4,00-3,50

+ 1 kg P/ha

3,49-3,00

+2 kg P/ha

2,99-2,75

+ 4 kg P/ha

2,74-2,50

+ 6 kg P/ha

2,49-2,25

+ 8 kg P/ha

2,24-2,00

+ 10 kg P/ha

1,99-1,75

+ 12 kg P/ha

Under 1,75

+ 14 kg P/ha

Det er kun den andel af din virksomheds harmoniareal, som ikke er marker med JB-nr. 11 eller 12, en eventuel forøgelse gælder for.

Du skal kunne fremvise dokumentation for dine markers P-tal ved kontrol.  

Du kan finde mere information om loven og bekendtgørelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside og i nedenstående lovgivning og vejledning:

www.mst.dk.

Husdyrbrugloven

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2017/2018

MENU