Gå til hovedindholdet

Persondata

Underretning om indsamling af persondata

Efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig, fra dig selv og/eller fra andre.

De oplysninger vi skal give dig, kan du læse nærmere om på de følgende sider.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (2016/679) af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Landbrugsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Landbrugsstyrelsen

Nyropsgade 30
1780 København V
CVR-nr.: 20814616
Telefon: 33 95 80 00

Mail: mail@lbst.dk

 

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Anne Katrine Trøjborg på følgende måder:

3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 • Sagsbehandling og administration af ansøgninger om støtte inkl. ansøgning om tilskud, udbetaling af tilskud, kontrol m.v.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen, herunder navnlig artikel 6, stk. 1, litra c og e og artikel 10
 • Databeskyttelsesloven, navnlig kapitel 3
 • Forvaltningslovens §§ 28 - 32
 • Miljøoplysningsloven
 • Offentlighedsloven

4. Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, som du har afgivet, da du udfyldte din ansøgning, vil blive brugt til at behandle din sag hos Landbrugsstyrelsen.

Det drejer sig derfor primært om almindelige personoplysninger som kan inddeles i følgende kategorier:

 •  Navn
 •  CVR-nr.
 •  Adresse
 •  Regnskabsbilag
 •  Andre personoplysninger, som du selv har indsendt

5. Modtagere eller kategorier af modtagere – evt. tredjepart eller offentliggørelse

Afhængig af den konkrete sag samt hvilken ordning du har søgt under, kan det til brug for behandlingen af sagen være nødvendigt at indsamle eller videregive oplysninger til en evt. tredjepart.

Landbrugsstyrelsen er tillige pålagt at udføre administrativ kontrol af de indkomne ansøgninger, betalingsanmodninger m.v., herunder at sikre at de forpligtelser, der er pålagt en ansøger i henhold til de ordningsspecifikke regler, bliver overholdt, og at der ikke sker misbrug af EU- og nationale midler.

Til brug for behandlingen af din sag samt udøvelsen af den administrative kontrol kan Landbrugsstyrelsen, såfremt det er relevant, videregive og/eller indsamle dine personoplysninger blandt følgende tredjeparter:

 •  CVR- og/eller CHR-registret,
 •  Offentlige myndigheder herunder ministerier, styrelser og kommuner,
 •  EU-Kommissionen,
 •  Revisionsmyndigheder,
 •  Relevante private aktører, som du har et kontraktmæssigt eller andet juridisk forhold til, herunder leverandører, finansieringsselskaber, fonde.

Hvis du ønsker at vide mere om, hvilke oplysninger Landbrugsstyrelsen behandler i din konkrete sag, er du velkommen til at rette henvendelse. Se kontaktinformation under punkt 1 og punkt 2.

Landbrugsstyrelsen kan offentliggøre oplysninger med hjemmel i lovgivningen.

6. Så længe beholder vi oplysningerne

Landbrugsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt. Dog kan vi oplyse dig om, at vi lægger vægt på følgende:

 • Nationale forældelsesregler
 • Sagligt administrativt behov
 • Risiko for genoptagelse af sager bagud i tid
 • Risiko for revision af Rigsrevisionen
 • EU-regler, der opstiller krav om en minimumsopbevaringstid
 • EU-forældelsesregler
 • Risiko for underkendelse fra EU

I øvrigt følges Rigsrevisionens og Rigsarkivarens anvisninger for arkivalier.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Denne rettighed gælder dog generelt ikke offentlige myndigheder, da vi har journaliserings- og notatpligt. Vi kan dog ikke bare afvise en forespørgsel på dette grundlag, men skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvilke personoplysninger som ønskes slettet og hvorfor.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

MENU