Gå til hovedindholdet

Vilkår og regler for biavl

Lov om biavl administreres af Landbrugsstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (AU), Offentlig bisygdomsbekæmpelse. Loven omfatter regler om:  

 • forebyggelse og bekæmpelse af skadegørere hos honningbier
 • godkendte parringsområder 
 • voldgiftsafgørelse af tvister ved forgiftning af bier med pesticider 
 • flytning af bier
 • bevarelsen af den brune Læsø-bi.  

Regler vedr. indførsel og udførsel af bier, brugt bimateriel mv. administreres af Fødevarestyrelsen og de lokale Fødevareregioner. Også regler vedr. hygiejne ved fremstilling af honning samt registrering af producenter administreres af Fødevarestyrelsen.

Klager over evt. gener ved naboskab til en bigård rettes til den lokale Kommunalbestyrelse.

Skadegørere for honningbier

Bifamilier kan angribes af bl.a. ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille og Tropilaelaps-mider, trakémide, varroamide, nosema, kalkyngel og en lang række vira.
 
Bekendtgørelsen om bekæmpelse af skadegører hos honningbier omfatter regler, som skal begrænse spredning af bisygdomme, herunder regler for flytning eller overtagelse af bifamilier efter attestation af en uddannet kyndig biavler.

Læs Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier

Faktaark om skadegørere

Syv faktaark informerer om forskellige skadegørere, der kan forekomme i biavl. Faktaarkene skal gøre det nemmere at spotte og bekæmpe biskadegørere.

Ondartet bipest forårsaget af bakterien Paenibacillus larvae.

Europæisk bipest forårsaget af bakterien Melissococcus plutonius.

Stenyngel forårsaget af skimmelsvamp Aspergillus sp.

Lille stadebille, Aethina tumida.

Trakémider, Acarapis woodi.

Tropilaelapsmider, Tropilaelaps sp.

Varroamider, Varroa destructor.

Mistanke om ondartet bipest

Mistanke om ondartet bipest, stenyngel. lille stadebille, Tropilaelaps-mider eller trakémide skal straks anmeldes til biinspektøren eller AU. Biinspektøren destruerer eller behandler angreb af ondartet bipest, stenyngel, lille stadebille eller Tropilaelaps-mider. Landbrugsstyrelsen kan yde erstatning for behandlede eller dræbte bifamilier.
 
Mistanke om angreb af varroa-mide på bier på Anholt skal anmeldes til biinspektøren eller AU.

Flytning eller overdragelse af bier

For at begrænse spredning af skadegørere må flytning eller overdragelse af bier kun ske efter at en kyndig biavler har synet bierne og udstedt sundhedsattest. Desuden gælder, at det ikke er tilladt: 

 • at fodre bier i det fri,
 • at anbringe honning, tavler og andet materiale, hvorfra smitte kan ske, så bier kan få adgang hertil,
 • at flytte ubeboede bihuse eller lade dem stå sådan, at bier kan få adgang hertil, med mindre bihusene er desinficeret,  
 • at opbevare brugte tavler, uafsmeltet voks, foder eller honning så bier kan få adgang hertil, og
 • at anvende foder, der indeholder honning, ved forsendelse af dronninger

Læs om flytning eller overdragelse her

Offentlig bisygdomsbekæmpelse  

Diagnosticering, forskning i bisygdomme, samt uddannelse og instruktion af biinspektører og kyndige biavlere varetages af gruppen Offentlig bisygdomsbekæmpelse ved AU. På gruppens hjemmeside www. planteinfo.dk under fanen biavl kan du bl.a. finde forskrift for undersøgelse og behandling af bisygdomme  aktuel status og behandlingsmetoder for en lang række bisygdomme  liste over bisygdomsinspektører
 
Du kan få oplyst navne på lokale kyndige biavlere hos den lokale biinspektør eller hos Landbrugsstyrelsen

Godkendte parringsområder

Avl af udvalgte linjer af honningbier foregår i afgrænsede parringsområder godkendt af Landbrugsstyrelsen efter ansøgning fra en biavler. Parringsområderne er isolerede områder, oftest mindre øer, hvor indkrydsning af andre linjer kan undgås. 

I et godkendt parringsområde må kun forekomme bier af samme afstamning som på områdets parringsstation. Kun den ansvarlige for parringsområdet må føre bier (bortset fra parringsfamilier) ind i området. Regler om oprettelse og drift af parringsområder er fastsat i bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier. En liste over godkendte parringsområder kan findes på længere nede på siden.

Læs Bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier

Liste over parringsområder

Blanketter

Ansøgning om godkendelse af parringsområde for honningbier

Årsrapport for godkendte parringsområder for honningbier

Voldgift ved biforgiftning med pesticider

Lov om biavl indeholder regler om voldgift ved tvister om forgiftning af bier fra udbringning af pesticider (plantebeskyttelsesmidler).

Den, der forårsager biforgiftning kan gøres erstatningspligtig overfor biavlere, frøavlere og andre som er blevet påført tab ved biforgiftningen.  

Erstatningstvister i forbindelse med forgiftninger kan afgøres ved voldgift (jf. bekendtgørelse om voldgift ved forgiftning af honningbier).

Læs Bekendtgørelse om voldgift ved forgiftning af honningbier

Se mere om forgiftninger og voldgift på hjemmesiden www. planteinfo.dk under fanen biavl. Dog kan du finde listen over Voldgiftsnævnet længere nede på siden.  

Gå til www.planteinfo.dk  

Se liste over medlemmer af Voldgiftsnævnet for forgiftning af honningbier

Flytning og overdragelse

For at begrænse spredning af skadegørere hos honningbier gælder der regler for flytning og overdragelse af bier. Flytning af bier til anden ejendom eller ud over 1 km fra den hidtidige stadeplads eller overdragelse uden flytning kræver forudgående syn foretaget af en uddannet og registreret kyndig biavlertidligst 14 dage før flytningen. Den kyndige biavler udsteder en sundhedsattest hvis der i bigården ikke er synlige tegn på ondartet bipest, stenyngel, lille stadebille eller Tropilaelaps-mider.  

Læs Bekendtgørelse om flytning af honningbier m.v.

Syn og sundhedstest

Regler for syn og sundhedsattest i forbindelse med flytning af bier er beskrevet i bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier.  

Der gælder særlige begrænsninger for flytning af bier og brugt materiel til:  

 • Læsø
 • Anholt 
 • Godkendte parringsområder 

Læs Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier  

Læs pjecen 'Vær med til at beskytte den brune bi på Læsø'

Avl af den brune bi fra Læsø

Som hovedregel må der på Læsø og omkringliggende øer kun holdes honningbier af underarten Apis mellifera mellifera (den brune bi), som er den oprindelige underart af honningbien i det nordlige Europa. Populationen på Læsø kaldes den brune Læsøbi.  

Særlige regler for biavl på Læsø

Den brune bi er i løbet af det 20. århundrede blevet fortrængt fra sin oprindelige udbredelse i Frankrig, de Britiske Øer, Centraleuropa og Skandinavien af importerede bier af andre underarter, og findes nu kun mindre og spredte populationer forskellige steder i Europa. Biavlere på Læsø har vedligeholdt en bestand af brune bier og siden 1993 har særlige regler været gældende for biavlen på Læsø med henblik på bevarelse af denne underart.  

Gå til  www.landbrugsinfo.dk

Avlsarbejde med honningbier

Den brune Læsø-bi udgør en særlig gen-pulje, som kan vise sig betydningsfuld for avlsarbejde med honningbier. En Moniteringsgruppe, nedsat af Miljø- og Fødevareministeriet og sammensat af forskere fra danske forskningsinstitutioner, fulgte i årene 2005-2007 bevaringsarbejdet og den genetiske kortlægning af den brune Læsø-bi. Moniteringsgruppen konkluderede, at populationen af brune bier på Læsø er bevaringsværdig og anbefalede, at der etableres populationer af brun Læsø-bi på andre øer.   

Miljø- og Fødevareministeriet forsøger, i overensstemmelse med Biodiversitets-konventionen (CBD) og i samarbejde med biavlere, især på Læsø, at bevare den brune Læsø-bi gennem  

Regler for hold af bier på Læsø, jf. bekendtgørelse nr. 122 af 19. februar 2009 om biavl på Læsø.

Finansiel støtte til biavlere med brun Læsø-bi og til foreningsarbejde til støtte for bevarelse af den brune Læsø-bi, jf. bekendtgørelse nr. 1363 af 19. december 2012 om tilskud til bevarelse af den brune Læsø-bi.

Læs mere om tilskud til den brune bi fra Læsø i tilskudsguiden

Overvågning af den genetiske status for brune bier, udført af Offentlig Bisygdomsbekæmpelse under Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, ved Institut for Agroøkologi.

Biinspektører og kyndige biavlere

Biinspektører og kyndige biavlere Biinspektørernes og de kyndige biavleres ansvarsområder er beskrevet i bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier.  

Du kan få oplyst navnet på lokale kyndige biavlere hos den stedlige biinspektør, ved henvendelse til Landbrugsstyrelsen, eller via det Centrale BigårdsRegister (CBR). 

Læs om Offentlig Bisygdomsbekæmpelse   

Læs Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier 

Kyndige biavlere

Kyndige biavlere er biavlere med beføjelse til at foretage syn for ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille, Tropilaelaps-mider og Trakémider i bigårde forud for flytning eller overdragelse af bifamilier.  

Kyndige biavlere bliver uddannet af gruppen Offentlig Bisygdomsbekæmpelse ved Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (AU) og bliver registreret af Landbrugsstyrelsen for 5 år ad gangen. Der er aktuelt registreret ca. 850 kyndige biavlere. Kyndige biavlere er ikke ansat af det offentlige.

Vejledningen henvender sig til de kyndige biavlere for at undersøge bier for meldepligtige skadegørere.  

Vejledning for kyndige biavlere  

Biinspektører

Biinspektører er offentlige ansatte kyndige biavlere med ansvar for lokal forebyggelse og bekæmpelse af skadegørere hos honningbier. Biinspektørerne bliver ansat af gruppen Offentlig Bisygdomsbekæmpelse ved AU og dækker hver især et geografisk afgrænset område af Danmark.  

Biinspektørernes adresser er oplyst på hjemmesiden for Offentlig Bisygdomsbekæmpelse ved AU eller i det Centrale BigårdsRegister (CBR).Instruksen beskriver biinspektørens arbejdsområder.  

Instruks for biinspektørens arbejde

MENU