Gå til hovedindholdet

Målrettede efterafgrøder

Målrettede efterafgrøder er et at de kvælstofreducerende initiativer, der skal kompensere for de lempelser i Fødevare- og landbrugspakken, som har givet danske landmænd mulighed for at gøde deres marker mere. De målrettede efterafgrøder er dermed med til at sikre, at der ikke sker en forringelse af vores kystvand og grundvand.

De målrettede efterafgrøder består af en frivillig tilskudsordning, hvor udlæg af efterafgrøder i særligt udpegede områder kompenseres med 700 kr./ha. Hvis udlægningen af frivillige målrettede efterafgrøder ikke kan sikre en tilstrækkelig reduktion i udledningen af kvælstof, vil der blive indført et obligatorisk krav om etablering af målrettede efterafgrøder.

Ordningen gælder i 2017 og 2018. De målrettede efterafgrøder skal etableres i efteråret 2017 og 2018.

Ansøgningsrunden 2017

Ansøgningsrunden for 2017 lukkede for ansøgninger 21. april. Der vil i 2017 ikke blive implementeret et obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder.

Ved udløb af ansøgningsfristen var der søgt tillskud til ca. 144.500 ha målrettede efterafgrøder. Det betyder, at det samlede indsatsbehov for ordningen stort set er nået i 2017. Det resterende behov vil blive tillagt indsatsbehovet for ordningen i 2018.

Se et kort over indsatsbehov og ansøgningsrunderne i 2017. (klik på "Målrettede efterafgrøder" og " Vejledende behov for målrettede" eller "Oversigt over ansøgningsrunder").

Mere information

Læs vejledning om målrettede efterafgrøder

Se bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Læs mere i tilskudsguiden

Læs mere om ordningen her på siden eller i dette faktaark

Se også dette faktaark om kort til placering af målrettede efterafgrøder

Målrettede efterafgrøder med tilskud

Ordningen går ud på at udlægge efterafgrøder, som reducerer mængden af kvælstof, der siver ned i grundvand og vandmiljø. Der ydes et tilskud på 700 kr. pr. ha. efterafgrøder efter de minimis-reglerne på ordningen.

Ordningen er en fokuseret indsats, og er således målrettet efter, hvor der er størst behov for en ekstra kvælstofreducerende indsats. Behovet for efterafgrøder er opgjort efter en analyse af, hvor stort et behov der er i forhold til grundvandet og kystvandet i og omkring kystvandoplandet. Det er vigtigt, at efterafgrøderne bliver udlagt i de områder, hvor de har den største effekt i forhold til at reducere kvælstof. Derfor er det et krav, at du udlægger efterafgrøder, der hvor du har søgt.

Kort

Se, hvor der er størst effekt på dette kort. 
I kortet kan du klikke på "Målrettede efterafgrøder". Se en lille guide til kortet.
NB. Vær opmærksom på, at kortet over ansøgningsrunderne ikke er opdateret i miljøgis. Kig derfor i stedet i Internet Markkort. 

Se kort over vejledende indsatsbehov for målrettede efterafgrøder. 

Kortet over indsatsbehov er opdateret. Se et oversigtskort over ændringer i forhold til tidligere offentliggjorte kort. 

Se kort over de tre ansøgningsrunder.

Målrettede efterafgrøder skal sikre en ekstra kvælstof-reducerende effekt i 2017 og 2018. De supplerer derfor MFO-efterafgrøder og pligtige efterafgrøder. De målrettede efterafgrøder må ikke overlappe med øvrige efterafgrøder. 

Hvornår kan jeg søge?

Ansøgningsrunden for 2017 lukkede 21. april.

Ansøgningen kommer til at foregå i tre runder, hvor landmænd i områder med det største indsatsbehov kan søge først:

  1. Områder med grundvandindsatsbehov åbner 1. februar kl. 7 om morgenen.
  2. Områder med lav og gennemsnitlig retention (evne til at tilbageholde kvælstof) åbner 1. marts kl. 7 om morgenen.
  3. De resterende områder i kystvandoplande med et indsatsbehov åbner 22. marts kl. 7 om morgenen.

Se på dette kort, hvor der åbnes i de tre runder.

Ordningen kommer til at fungere efter først-til-mølle-princippet, og når du ansøger, får du straks svar på, om du kan få tilskud til at så efterafgrøder.

Hvordan søger jeg?

Du søger i Fællesskemaet 2017.

Hvad sker der, hvis jeg ikke får udlagt de tilskudsberettigede efterafgrøder?

Du skal informere Landbrugsstyrelsen om ændringer til ansøgningen ved at opdatere Fællesskemaet. Hvis du trækker ansøgningen tilbage efter 21. april, mister du støtten. Hvis den manglende udlægning konstateres ved kontrollen, beregnes der en yderligere støttesanktion i støtten til resterende målrettede efterafgrøder. Ud over støttetrækket vil du få en kvotereduktion, der svarer til effekten af de manglende efterafgrøder, ligesom du vil få en kvotereduktion, hvis efterafgrøderne ikke er placeret, der hvor de er ansøgt. Nedsættelse af kvoten er nødvendigt for at sikre, at den aftalte effekt med EU-kommissionen leveres.

Hvad sker der, hvis jeg ikke lever op til et eventuelt obligatorisk efterafgrødekrav?

Hvis du ikke udlægger efterafgrøder nok til at dække et eventuelt obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder, vil bedriftens kvælstofkvote blive nedskrevet på samme måde, som hvis du ikke udlægger dine pligtige efterafgrøder.

MENU