Gå til hovedindholdet

Husdyrefterafgrøder

Den nye husdyrregulering betyder blandt andet, at virksomheder, der anvender husdyrgødning og anden organisk gødning, kan blive pålagt at etablere såkaldte husdyrefterafgrøder.

Læs mere om husdyrefterafgrøderne her på siden eller i følgende faktaark om husdyrefterafgrøder.  

Hvorfor husdyrefterafgrøder?

Med Fødevare- og landbrugspakken indførtes ny husdyrregulering. Det betyder blandt andet, at arealkravene er udgået af de kommunale miljøgodkendelser, og at anvendelsen af husdyrgødning på arealerne reguleres ved generelle regler. Dette giver landmænd større frihed til at kunne foretage arealændringer, uden at det kræver tilladelse fra kommunerne.

Husdyrefterafgrøder erstatter den hidtidige mulighed for at stille vilkår om efterafgrøder og alternativer i miljøgodkendelserne af husdyrbrug.

Husdyrefterafgrøder har til formål at kompensere for merudvaskningen af kvælstof fra organisk gødning, og er målrettet særlige områder (oplande som afvander til nitratfølsomme Natura 2000-områder og kystvandoplande med et indsatsbehov i henhold til vandområdeplanerne).

Hvem skal etablere husdyrefterafgrøder?

Kravet om husdyrefterafgrøder gælder for virksomheder inden for særlige områder, der anvender en vis mængde organisk gødning, uanset om virksomheden er omfattet af en miljøgodkendelse eller ej.

Du skal udlægge husdyrefterafgrøder, hvis du:

  • har over 10 ha. efterafgrødegrundareal,
  • har udbragt 30 kg N eller derover fra organisk gødning pr. ha harmoniareal(opgjort ud fra gødningsregnskabet forud for den senest afsluttede planperiode) og
  • har arealer i oplande med stigende anvendelse af organisk gødning, der afvander til nitratfølsomme Natura 2000-områder eller har arealer i kystvandoplande med et indsatsbehov.

Husdyrefterafgrødekravet opgøres årligt ud fra udviklingen i anvendelsen af organisk gødning i de enkelte oplande. Det betyder, at kravet i de enkelte oplande kan variere fra år til år, og at der vil være områder, hvor der ikke skal udlægges husdyrefterafgrøder.

Husdyrefterafgrødekravet

På nedenstående oversigtskort kan du få information om kravet inden for et vejledende interval for henholdsvis planperioden 2017/2018 og 2018/2019.

Hvor kan jeg se mit husdyrefterafgrødekrav?

Du kan se procentkravene for de enkelte oplande i Internet Markkort (IMK). Det gør du ved at gå ind i Tast Selv-service, åbne din grundbetalingsansøgning og benytte din markindtegning på IMK. Her kan du slå kortlaget ”Natura 2000 oplande - husdyrefterafgrødekrav” til under temagruppen ”Husdyrefterafgrøder”.

 Af kortlaget fremgår der et efterafgrødekrav for alle oplande. Det gælder for virksomheder, der i planperioden har anvendt over 80 kg N i organisk gødning pr. ha harmoniareal. Kravet er ca. halvt så stort for bedrifter, der har anvendt mellem 30 og 80 kg N i organisk gødning pr. ha harmoniareal.

Hvis din virksomheds arealer kun ligger i ét opland, kan du aflæse din virksomheds procentkrav direkte af kortet.

Har du arealer i flere oplande?

Ligger din virksomheds arealer i flere oplande med forskellige procentkrav, er det nødvendigt at lave en forholdsmæssig beregning af dit endelige husdyrefterafgrødekrav.

Det kan findes ved at udregne, hvor stor en andel af dine arealer der ligger i de forskellige oplande. Funktionen ”marklisten” kan anvendes til denne beregning.

I nedenstående link finder du et simpelt beregningsværktøj, som du kan anvende til at beregne et vejledende husdyrefterafgrødekrav for din virksomhed, hvis du har arealer i flere oplande.

Værktøj til beregning af vejledende husdyrefterafgrødekrav for planperioden 2018/2019

Opgørelsen af dit endelige husdyrefterafgrødekrav

Du vil få opgjort dit endelige krav om pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder i Gødningskvote- og efterafgrødeskemaet i forbindelse med indberetning af din markplan for planperioden.

Husdyrefterafgrøderne følger reglerne for de pligtige efterafgrøder

Der gælder de samme regler for husdyrefterafgrøder som for de pligtige efterafgrøder, og de bliver administreret som et samlet krav. Det vil sige, at der er de samme regler for, hvornår de skal være etableret, og hvornår de senest må destrueres. Se fristerne her.

Du kan også anvende de samme alternativer til husdyrefterafgrøder som til de pligtige efterafgrøder (tidligt såning, brak, etc.), eller du kan vælge at indgå aftale om overdragelse af efterafgrøder fra en anden virksomhed for at dække dit husdyrefterafgrødekrav. Se alternativerne til efterafgrøder her

Hvis du ikke dækker dit husdyrefterafgrødekrav ved efterafgrøder eller alternativer, vil der ske en nedskrivning af din virksomheds samlede kvælstofkvote på samme måde som for de pligtige efterafgrøder.

Overlap med andre efterafgrødeordninger

Husdyrefterafgrøderne må gerne overlappe med MFO-efterafgrøder. Det vil sige, at et areal, der anvendes til opfyldelse af MFO-kravet, samtidig kan anvendes til at opfylde husdyrefterafgrødekravet. Husdyrefterafgrøderne må ikke overlappe med de pligtige efterafgrøder og de målrettede efterafgrøder.

Hvor kan du indberette husdyrefterafgrøder?

Du skal senest 31. august indberette, hvor mange hektar husdyrefterafgrøder du har udlagt. Indberetningen skal ske sammen med de pligtige efterafgrøder i skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast selv-service.

I skemaet skal du også oplyse, hvis du ønsker at anvende alternativer til efterafgrøder, og hvilke alternativer du ønsker at anvende.

Dit krav til husdyrefterafgrøder i den enkelte planperiode opgøres i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder på baggrund af markplanen i dit Fællesskema, der skal være indberettet senest d. 21. april i planperioden. Her vælger du også, om du ønsker at overdrage/modtage efterafgrøder til eller fra en anden jordbruger. 

Regelgrundlag og vejledninger

Du kan finde mere information om lovforslag og bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk.

Du kan også læse mere om reglerne, og hvad det betyder for dig i vores Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler.

MENU