Gå til hovedindholdet

Landbrugsstyrelsens arealer

Landbrugsstyrelsen sælger naturarealer i Jylland.

Styrelsen ejer arealer over store dele af Danmark. Arealerne erhverves i forbindelse med, at kommuner eller Naturstyrelsen gennemfører vådområde- og lavbundsprojekter. Arealerne kan enten være projektarealer eller erstatningsjord. Erstatningsjord, er typisk landbrugsjord, som opkøbes og bruges som erstatningsjord til at kompensere de lodsejere, som bliver påvirket af forskellige projekter. Erstatningsjord ligger uden for projekterne.

Styrelsen ejer ikke jord for at besidde jord, men ejer typisk arealerne over en periode på 2-5 år. 

Erhvervelse og bytte af jord i disse projekter sker ofte i forbindelse med en jordfordeling.

Hvordan sælges arealerne?

Landbrugsstyrelsen arealer sælges enten ved offentligt udbud eller i forbindelse med en jordfordeling. En meget stor del af styrelsens arealbeholdning er projektarealer i vådområde- og lavbundsprojekterne. De er erhvervet med finansiering fra EU gennem Landdistriktsprogrammet. De skal sælges ved offentligt udbud, og de skal sælges med tinglyst deklaration om opretholdelse som vådområde eller lavbundsprojekt.

Læs mere om vådområdeprojekter

En anden kategori i styrelsens arealbeholdning er erstatningsarealer. Det er arealer, der er erhvervet som bytte-jord for at kunne tilgodese de lodsejere, der bliver påvirket af projekterne. Når jordfordelingen er færdig, kan der være arealer i overskud. Disse arealer sælges enten i nye jordfordelinger eller ved offentligt udbud.  

Se et kort med de arealer, vi udbyder til salg

Se tabel-oversigt over arealerne som kommer til salg 

Forestående udbud af arealer til salg

På kortet nedenfor vises de arealer, som udbydes indenfor det kommende års tid. Kortet viser, om arealerne er med eller uden deklaration (projektjord eller erstatningsjord). Kortet viser også, hvis der er forkøbsret på arealerne.

Klik på kortet og zoom ind på de områder, som har din interesse, og du kan se detaljer om arealerne.

Tabeloversigt over de arealer som kommer til salg

Læs mere om Kvælstof- og fosforreducerende projekter (vådområdeprojekter)

Hvad er projekt- og erstatningsjord?

Styrelsen opererer med begreberne projekt- og erstatningsjord.

Projektjord, er arealer, som ligger indenfor et projekt. Disse projektarealer er typisk påvirket af ændret grundvandsstand eller ændring af vandløb, og er ofte vådere end de var tidligere. Nogle arealer er decideret oversvømmet og eventuelt med permanent vandspejl i form af en sø. Andre kan kaldes tørre enge, som f.x. kan anvendes til høslæt eller afgræsning. For mange af disse arealer kan der fortsat søges landbrugsstøtte. 

Erstatningsjord er landbrugsjord, der er erhvervet som byttejord for at tilgodese de lodsejere, der bliver påvirket af projekter. Når jordfordelingen er færdig, kan der være arealer i overskud. Disse arealer sælges enten i nye jordfordelinger eller ved offentligt udbud.  

I forbindelse med erhvervelse af jord til realisering af projekterne, kan der opstå situationer, hvor styrelsen også erhverver de bygninger, som følger med jorden. Disse bygninger udbydes til salg igennem lokale ejendomsmæglere.

Hvem kan købe arealerne?

Både projektjorden og erstatningsjorden er omfattet af landbrugspligt, og erhvervelsen skal godkendes af Landbrugsstyrelsen/Jordfordeling og Landbrugslov, men betingelserne, for at erhverve de forskellige arealer, er dog ikke helt ens.

Projektjord (Arealer indenfor projektgrænsen):

Denne type arealer kan oprettes som selvstændige ejendomme, og alle fysiske og juridiske personer kan erhverve disse arealer.

Det vil sige:

  • Offentlige myndigheder
  • Private fysiske personer
  • Private virksomheder, foreninger og fonde
  • Private personer og virksomheder, der i forvejen ejer en landbrugsejendom 

Erstatningsjorden (Arealet udenfor projektgrænsen):

Dette areal skal enten sammenlægges med en eksisterende landbrugsejendom eller oprettes som en selvstændig landbrugsejendom uden bygninger med krav om samdrift med en eksisterende landbrugsejendom. Fysiske og juridiske personer, som opfylder disse krav, kan erhverve disse arealer.

Det vil sige: 

  • Offentlige myndigheder
  • Private personer og virksomheder, der i forvejen ejer en landbrugsejendom 

Hvad er en vådområdedeklaration

Når arealer udbydes til salg som vådområder og lavbund, er der tinglyst en deklaration. Det er en deklaration (servitut), som beskriver de restriktioner, som er pålagt arealet i forbindelse med projektet. Restriktionerne betyder bl.a. at man skal opretholde arealerne som vådområde, og at man hverken må sprøjte, gøde eller omlægge arealerne. Man må gerne afgræsse eller tage høslæt. Der er heller ingen restriktioner om jagt eller fiskeri. Restriktionerne er varige.

Eksempel på vådområdedeklaration

Forpagtning

Landbrugsstyrelsen arealer bortforpagtes på 1- årige kontrakter. Ved forpagtningen tager vi hensyn til arealernes landbrugsmæssige status, beliggenhed og naturindhold mm.

Hvis der er tale om kommende projektarealer, hvor der i løbet af forpagtningsperioden skal udføres anlægsarbejde, stilles der evt. krav til driften, så der tages højde for anlægsarbejdet og projektet bedst muligt. 

Hvor der allerede er gennemført et projekt, kan der blive tale om yderligere krav til driften.

Når der udbydes arealer til forpagtning, så vil udbudsmaterialet være at finde i venstre side.

MENU