Gå til hovedindholdet

Naturpakkens jordfordelinger

I den politiske aftale om Naturpakken, indgået i foråret 2016, blev der afsat henholdsvis 2 mio. kr. i 2017 og i 2018 til at forbedre arrondering af landbrugsjord, der ligger, i umiddelbar nærhed af et kommende vådområde- eller lavbundsprojekt, hvor der sker jordfordeling.

En naturpakkejordfordeling planlægges (forhandles) af Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere.

Du kan få del i midlerne fra Naturpakken til at afholde jordfordeling, hvis du har arealer i nærheden af en kommende eller igangværende jordfordeling, der er rejst i forbindelse med et vådområde- eller lavbundsprojekt under landdistriktsprogrammet. 

Landbrugsstyrelsen skønner, at der for midlerne afsat til Naturpakkejordfordeling i 2018 kan jordfordeles op til 500 hektar.

Du kan se, om der er et vådområde- eller lavbundsprojekt i dit område på kortet længere nede.

Læs mere om naturpakken og formålet med jordfordelingen

Følgende minimumskriterier skal opfyldes

 • Du skal sammen med mindst tre andre lodsejere med jord, der ønskes omlagt inden for aktionsområdet, skriftligt redegøre for behovet for arronderingsjordfordeling. I skal alle underskrive anmodningen.

 • Mindst en af jer skal have arealer inden for vådområde- eller lavbundsprojektområdet.

 • Du skal udarbejde en redegørelse indeholdende et kort over lodsejernes ejendomme, forventede antal hektar, som ønskes jordfordelt og antal forventede deltagende lodsejere. Redegørelsen sender du sammen med din anmodning (skema) til jordfordeling@lbst.dk. Du skal benytte en skabelon, som du finder her: Naturpakkejordfordeling
 •  På et kort skal du angive et planområde inden for aktionsområdet. Kortet skal indikere den del af området, hvor størstedelen af omlægningerne forventes gennemført. Se vejledning og eksempel nedenfor.

I vores vurdering af om jordfordelingen kan få tilsagn, lægger vi vægt på følgende:

1. Størrelsen af vådområde- eller lavbundsprojektet
# Det tæller positivt, at projektet er stort

2. Antal lodsejere i projektet, som ønsker at indgå i en arronderingsjordfordeling
# Det tæller positivt, des flere der ønsker at deltage i en Naturpakkejordfordeling

3. Forventningerne til gevinsterne ved arronderingsjordfordelingen ud fra den skriftlige redegørelse
# Det tæller positivt, at det potentiale, som skitseres, har en positiv effekt for driften, miljøet og trafiksikkerheden

4. Omfanget af lodsejere, der både ønsker at købe og sælge i jordfordelingen
# Det tæller positivt, at der er en stor andel af lodsejere, der både har arealer, de vil sælge, og arealer de ønsker at købe

5. Muligheden for at skaffe en jordpulje til at indgå i arronderingsjordfordelingen
# Det tæller positivt, at det er muligt at fremskaffe en jordpulje til at indgå i arronderingsjordfordelingen

6. Styrelsen vil tilstræbe geografisk spredning på de jordfordelinger, der finansieres og at der tildeles penge til minimum tre til fire jordfordelinger i 2018

Vejledning

Denne vejledning skal du bruge, når du ønsker at søge om Naturpakke Jordfordeling. Her finder du oplysninger om ordningens formål, hvem der kan søge, hvad du får dækket, hvordan du søger, og om de forskellige betingelser du skal opfylde for at få tilskud.

Vejledning

Om jordfordelingen

 • Jordfordelingen bliver kun til noget, hvis den del af jordfordelingen, der vedrører det kommende vådområde eller lavbundsprojekt, kan realiseres.
 • Det er kun arealer beliggende inden for afgrænsningen, der kan jordfordeles.
 • Der kan ikke jordfordeles mellem samme lodsejers ejendomme.
 • Der skal være tid til at planlægge arronderingsjordfordelingen.
 • Planlægningen skal være afsluttet inden skæringsdato (handlernes gennemførsel) for projektjordfordelingen, dvs. jordfordelingsoverenskomsterne skal være underskrevet.

Sådan fungerer det

Når du har fået bekræftet, at din sag prioriteres, vil en af Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere kontakte dig og informere om processen.

Sagsbehandling

Anmodningen om Naturpakkejordfordeling vurderes ud fra de kriterier, som er skitseret i vejledningen. Vi vurderer løbende på de anmodninger, vi modtager. Når jordfordelingsmidlerne er opbrugt, vil vi informere øverst på denne side.

Afgrænsningen af aktionsområdet

Det er et krav, at landbrugsarealerne skal være beliggende inden for 10 km afstand til vådområde- eller lavbundsprojektets afgrænsning.

Statsstøtte

Midlerne udmøntes under betingelserne i gruppefritagelsesforordningen.

Dette kan du gøre

Din anmodning skal bestå af et udfyldt anmodningsskema samt en redegørelse for følgende forhold i videst muligt omfang:

1.      Antal lodsejere i projektet, som ønsker at indgå i en arronderingsjordfordeling

2.      Forventningerne til gevinsterne ved arronderingsjordfordelingen

3.      Omfanget af lodsejere, der både ønsker at købe og sælge i jordfordelingen

4.      Muligheden for at skaffe en jordpulje til at indgå i arronderingsjordfordelingen.

Sammen med skemaet skal du indsende et tegnet planområde, som indikerer området, hvor størstedelen af omlægningerne forventes gennemført inden for aktionsområdet. Vi forventer, at jordfordelingsplanlæggeren kan fokusere på dette område. Se eksempel på planområde 

Vejledning til Naturpakkejordfordeling 2017

Følgende minimumskriterier skal opfyldes
 • Du skal sammen med andre lodsejere skriftligt redegøre for behovet for jordfordeling.
 • Mindst 4 lodsejere, med arealer indenfor aktionsområdet på kortet, skal underskrive anmodningen
 • Den skriftlige redegørelse kan blandt andet indeholde kort over lodsejernes ejendomme, forventede antal hektar som ønskes jordfordelt og antal forventede deltagende lodsejere. Redegørelsen som indgår i anmodningen sendes til jordfordeling@lbst.dk. Se skabelon til anmodning om Naturpakkejordfordeling her: Naturpakkejordfordeling.

Vejledning

Denne vejledning skal du bruge, når du ønsker at søge om Naturpakke Jordfordeling. Her finder du oplysninger om ordningens formål, hvem der kan søge, hvad du får dækket, hvordan du gør, og om de forskellige betingelser der findes for at få tilskud

Vejledning

Det får du
Dækket dine udgifter til jordfordelingerne, dog ikke til egen rådgiver og relaksations- og udgifter til garanti.

Om jordfordelingen

 • Jordfordelingen bliver kun til noget, hvis den del af jordfordelingen, der vedrører det kommende vådområde eller lavbundsprojekt, kan realiseres.
 • Det er kun arealer beliggende indenfor afgræsningen, der kan jordfordeles.
 • Der kan ikke jordfordeles mellem samme lodsejers ejendomme.
 • Der skal være tid til at planlægge arronderingsjordfordelingen.
 • Planlægningen skal være afsluttet inden skæringsdato (handlernes gennemførsel) for projektjordfordelingen, dvs. jordfordelingsoverenskomsterne skal være underskrevet.

Sådan fungerer det

Når I har fået bekræftet, at jeres sag lever op til kriterierne, vil den udpegede jordfordelingsplanlægger kontakte jer, og informere om hvordan den konkrete proces vil blive. 

Sagsbehandling

Midlerne afsættes i takt med at anmodningerne modtages og godkendes. Indtil jordfordelingsmidlerne er opbrugt.

Afgrænsningen af aktionsområdet
Grænsen for, hvor der kan jordfordeles, er fastlagt ud fra, at der er en sammenhæng mellem ejerstrukturen fra vådområde- eller lavbundsprojektet og arronderingsjordfordelingerne. Derfor har vi taget udgangspunkt i de ejendomme, som har jord i vådområde- eller lavbundsprojektområdet. Disse ejendomme administreres typisk fra ejerens adresse, herfra administreres også andre ejede ejendomme. Alle matrikler, som ejes fra adressen, er med til at definere projektområdet, dog aldrig matrikler der ligger mere end 10 kilometer fra projektområdet. 

Statsstøtte

Midlerne udmøntes under betingelserne i gruppefritagelsesforordningen.

Kort over Naturpakkejordfordelingernes aktionsområder

Kortet opdateres kvartalsvis.MENU