Gå til hovedindholdet

Jordfordeling

Jordfordeling er, når et antal jordlodder inden for et afgrænset geografisk område byttes samtidigt.

Omlægningerne gennemføres som kombinationer af køb og salg.

Formålet er at få de deltagende jordlodder til at ligge mere hensigtsmæssigt, for dermed at opnå en bedre landbrugsmæssig udnyttelse.

Jordfordeling i praksis

Opstår der et ønske om jordfordeling i et område, er der først brug for at finde en tovholder - en jordfordelingsplanlægger.

En planlægger, der kan være landinspektør, landbrugskonsulent eller andet, står for forhandlingerne med de enkelte lodsejere. Der foregår altså ingen direkte handel mellem de enkelte landmænd, og det er frivilligt at deltage.

Aftalerne med lodsejerne fastholdes på en jordfordelingsoverenskomst, der bliver således ikke lavet slutsedler eller skøder.

Når alle aftaler er i hus fremlægges jordfordelingsplanen for jordfordelingskommissionen, der afsiger en kendelse. Denne jordfordelingskendelse tinglyses på alle de deltagende ejendomme.

Derefter udarbejder en landinspektør den matrikulære sag, og efterfølgende noteres jordfordelingen ved Geodatastyrelsen og i Tingbogen.

Projektjordfordelinger

Jordfordeling er et vigtigt redskab i mange projekter. Det kan fx. bruges ved:

Anlæg af motorveje

Kommer en motorvej til at gennemskære mange landbrugsejendomme, kan der gennemføres en jordfordeling for de ejendomme, der bliver berørt. Landbrugsstyrelsen står for det praktiske arbejde og kontakten til lodsejerne.

Skovrejsningssager

Her kan fx. kommune erhverve jorden og sælge den videre med deklaration om hvilken dyrkningsform, der må finde sted.

Læs mere om skovrejsning i hovedstadsområdet

Projekter om drikkevandsbeskyttelse

I områder, hvor drikkevandsforsyningen ønsker at sikre kvaliteten af vandet, kan det være hensigtsmæssigt enten at opkøbe jord eller pålægge restriktioner på arealerne. De berørte lodsejere kan i jordfordeling eventuelt få andet jord i stedet for, så bedriften kan opretholdes.

Eksempelvis: Elmelund 

Vådområdeprojekter

Ved etablering af vådområder, kan de berørte lodsejere få tilbudt jordfordeling, for at afbøde de gener, der måtte opstå ved projektet.

Eksempelvis:

Odense Å

Jordfordeling i privat regi

En god jordfordeling kræver, at landmændene i lokalområdet er villige til at bytte jord med hinanden. Tal med dine naboer og andre lodsejere og hør, om de har lyst til at være med. Du kan spørge dine lokale konsulenter, om de har kendskab til andre i nærheden.

Du skal som udgangspunkt samle mindst 5 lodsejere. Herefter skal du kontakte en planlægger til at tage sig af det praktiske.

En planlægger kan være en landinspektør, landbrugskonsulent eller noget andet lignende.

Planlæggeren kontakter alle de lodsejere, der ønsker at være med, og laver en jordfordelingsaftale med den enkelte. Der foregår ingen direkte handel mellem de enkelte landmænd, og det er helt frivilligt at deltage.

Hvad koster det?

Det afhænger helt af, hvor meget lodsejerne selv laver og hvor meget arbejde, der er for Landbrugsstyrelsen. Det afhænger også af,hvor stor jordfordelingen er.

Ring og tag en snak med os, og vi kan finde frem til et ca. beløb.

Jordfordelingsoverenskomst

Når en jordfordelingsplanlægger laver en aftale med en lodsejer udfyldes der en jordfordelingsoverenskomst. Der bliver således ikke skrevet slutsedler/skøder ved jordfordeling.

Jordfordelingsoverenskomsten indeholder oplysninger om, hvem lodsejeren er og hvilke arealer, han køber/sælger samt prisen.

Se eksempel på en jordfordelingsoverenskomst her

Lodsejeren underskriver jordfordelingsoverenskomsten med vitterlighedsvidner og planlæggeren kan gå videre til næste lodsejer.

Når planlæggeren er færdig med alle aftaler, kan overdragelsen af jordene sker ved, at jordfordelingskommissionen godkender jordfordelingen og afsiger kendelse for de deltagende landmænd.

Bag på jordfordelingsoverenskomsten står der de almindelige vilkår for deltagelse i jordfordelingen. Det er vigtigt, at lodsejeren læser indholdet, inden han skriver under.

Eksempel på almindelige vilkår kan du se her.

Jordfordelingsloven

Du kan her se jordfordelingsloven:

Lovbekendtgørelse nr. 31 af januar 2017 (Jordfordelingsloven)

I 2010 blev jordfordelingslov lavet meget om, og der er løbende kommet småændringer til.

Jordfordelingsloven blev forenklet, og procedurerne blev effektiviseret. Der blev indført et en-kendelsessystem til erstatning af foreløbig og endelig kendelse. Der blev desuden indført en jordfordelingskommission i hvert af de områder, der dækkes af en jordbrugskommissionen.

Der er også sket ændringer i sammensætningen af jordfordelingskommissionen som følge af ændringerne i landbrugsloven.

Se ændringer, der har været siden den grundlæggende ændring i 2010:

MENU