Gå til hovedindholdet

Natura 2000 i hav

Natura 2000 har til formål at sikre, at EU’s mest værdifulde og truede arter og naturtyper kan overleve på lang sigt. Natura 2000 bygger på to direktiver, som fastsætter et overordnet mål for at sikre eller genoprette naturtyper og dyre- og plantearter. Det skal ske gennem en forvaltning med respekt for naturen.

De to direktiver omfatter henholdsvis:

Direktiverne pålægger de nationale regeringer i EU-medlemslandende at udpege områder, hvor der er forekomst af truede eller sårbare arter og deres levesteder. Den overordnede målsætning er, at der ikke må ske forringelse eller væsentlig forstyrrelse af Natura 2000-områderne, herunder naturtyper og arter som er særligt beskyttelsesværdige i området.

Beskyttede havarealer

Til havs er der udpeget 97 Natura 2000-områder, hvilket svarer til ca. 18 procent af det danske havareal. Fiskeriaktiviteter har betydning for både fiskebestande, naturtyper og andet dyre- og planteliv. Natura 2000 har allerede, og vil også fremover, få  indflydelse på fiskeriet og hvordan fiskeriet bliver reguleret i Natura 2000-områderne fremadrettet.

Her kan du se en oversigt over det marine Natura 2000 netværk i Danmark (blå områder).

Natura 2000 og fiskeriregulering frem mod 2020

Landbrugsstyrelsen arbejder konkret med at opbygge det nødvendige vidensgrundlag, der skal gøre det muligt at realisere målsætningerne angivet i Natura 2000-planerne. Natura 2000-planerne, som udarbejdes af Styrelsen for Vand og Klimatilpasning, danner grundlaget for den fremtidige forvaltning af fiskeri i Natura 2000-områderne.

Landbrugsstyrelsen arbejder efter en tematisk tilgang, hvor sårbare naturtyper som vil kunne lide uoprettelig skade såfremt fiskeriet ikke reguleres, har førsteprioritet. Det første initiativ er, at sikre den nødvendige beskyttelse af kortlagte rev – både stenrev og de unikke boblerev. Der er i dag enkelte Natura 2000-områder, hvor der forekommer rev som ikke er beskyttet under anden fiskeriregulering – arbejdet med at få beskyttet disse pågår frem mod 2020.

Andre habitattyper og arter som fx sandbanker, marsvin og havfugle, er der brug for mere viden om inden nødvendig fiskeriregulering kan formuleres. Der pågår derfor bl.a. et arbejde med undersøgelse af omfanget af bifangst af marsvin og havfugle i garnfiskeriet – ligesom der er igangsat et indledende arbejde med undersøgelse af fiskeredskabers påvirkning af sandbanker.

I takt med at ny viden indsamles – fremlægges dette i Natura 2000 Dialogforum.

MENU