Gå til hovedindholdet

Muslinger og østers

Blåmuslinger og østers er vigtige arter i dansk fiskeri. Her kan du læse om fiskeri, opdræt og forvaltning af blåmuslinger og østers.

Blåmuslinger

De danske farvande rummer en stor og naturlig produktion af blåmuslinger, hvilket gør mange af kystområderne særligt velegnede til fiskeri efter blåmuslinger. Kystområderne er også velegnede til opdræt af blåmuslinger. Flere af disse attraktive områder er udpegede som Natura 2000-områder. Der skelnes derfor mellem fiskeri indenfor og udenfor Natura 2000-områder.

Fiskeri efter blåmuslinger foregår i en række udlagte produktionsområder. I dag fiskes der efter blåmuslinger i Isefjord, Limfjorden og på Jyllands østkyst.

Her kan du se godkendte produktionsområder

Der er fastlagt en række vilkår til muslingefiskeri indenfor såvel som udenfor Natura 2000-områder. Indenfor Natura 2000-områder skal fiskeriet blandt andet være bæredygtigt for muslingebestanden, og det må ikke påvirke udbredelsen af ålegræs og rev.

Læse mere om kravene til fiskeri efter blåmuslinger

Positioner for forbudsområder i Natura 2000 området ’Horsens Fjord, havet øst for og Endelave’

Læs mere om forvaltning af fiskeri i Natura 2000 i hav

Her finder du bekendtgørelse om regulering af fiskeriet efter muslinger

Hjertemuslinger

Hjertemuslinger

Landbrugsstyrelsen har udstedt forsøgstilladelse til fiskeri efter hjertemuslinger i perioden 15. januar 2016 til 29 februar 2016.

Du kan læse mere om forsøgsfiskeriet her.

 

Østers

Europæisk østers

I Danmark bliver der fisket efter østers i Limfjorden. Ligesom for blåmuslinger skelnes der mellem fiskeri indenfor og udenfor Natura 2000-områder.

Her kan du læse mere om Forvaltning af muslinge- og østersfiskeri indenfor Natura 2000-områder

Her finder du bekendtgørelse om østersfiskeri i Limfjorden

Der arbejdes løbende på at tilpasse udnyttelsen af østersressourcen under hensyn til miljøet. I nedenstående notits er det beskrevet, hvad der er aktuelt i forbindelse med fiskeri på østers i Natura 2000 områder.

Notits om østersfiskeri i Natura 2000 områder

Stillehavsøsters

For den invasive stillehavsøsters gælder der særlige forhold, og det er på nuværende tidspunkt ikke tilladt at udøve fiskeri efter denne art.

Landbrugsstyrelsen gav pr. 1. september 2014 tilladelse til forsøgsfiskeri efter stillehavsøsters i dele af Vadehavet.

Her kan du læse mere om baggrunden for tilladelsen

Forsøgsfiskeriet er afsluttet og giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til en kommerciel udnyttelse af stillehavsøsters.

Landbrugsstyrelsen har pr. 6. juli 2015 givet tilladelse til håndbrejling, manuel optagning samt dykning efter stillehavsøsters i Limfjorden.

Kontakt eventuelt Landbrugsstyrelsen for flere oplysninger om fiskeri af stillehavsøsters.

Du kan også læse mere om stillehavsøsters på Naturstyrelsens hjemmeside

 

MENU