Gå til hovedindholdet

Havbrug

Havbrug er opdrætsanlæg til fisk bestående af netbure, trådkasser eller lignende, placeret i marine vandområder, hvis drift forudsætter anvendelse af foder.

Placeringstilladelser

Der kræves en placeringstilladelse fra Miljøstyrelsen til at etablere og drive havbrug. Det fremgår på nuværende tidspunkt af bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug, at ansøgninger skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, men dette vil blive rettet snarest muligt. Ansøgninger skal sendes til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk.

Der er årlig ansøgningsfrist for ansøgning om placeringer i Kattegat den 1. april. For øvrige havområder er der ikke en årlig frist.

Læs mere om bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug her.

Miljøgodkendelse

Havbrug er listevirksomheder (forurenende virksomhed) og skal miljøgodkendes før de kan etableres, ændres eller udvides. Kompetencen til at meddele miljøgodkendelse, foretage habitatkonsekvensvurdering og foretage VVM screening og meddele VVM godkendelse ligger hos kommunalbestyrelserne i kystkommunerne og Miljøstyrelsen, MST virksomheder i havområdet.

Du kan læse mere om miljøgodkendelse af havbrug på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Undersøgte områder i Kattegat

Der er i Fødevare- og landbrugspakken afsat 800 tons N til nye havbrug i havstrategiområdet.

Miljø- og fødevareministeriet har med midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond fået undersøgt hvilke geografiske områder, som er bedst egnede til havbrug i Kattegat.

I hvert område (såkaldt havbrugszone) er der på en udvalgt position foretaget modelberegninger af effekten af et havbrug med produktion af regnbueørred, som har en udledning på 100 tons kvælstof.

De udpegede områder er udvalgt på baggrund af en screening af hele Kattegat. Du kan læse mere om screeningen i Screeningsrapporten. Det er fortsat muligt at søge placeringstilladelse til havbrug uden for de udpegede områder.

I forbindelse med en konkret ansøgning om miljøgodkendelse vil udledningerne fra havbruget skulle indgå i en samlet vurdering af udledningerne til området og vurderes i forhold til områdets miljøtilstand og det eventuelle råderum eller indsatsbehov, der måtte være i det givne område.  I forhold til Natura 2000 områder, vil en miljøgodkendelse af et havbrug ligeledes altid kræve en konkret vurdering, der tager udgangspunkt i den endelige placering, størrelse mv. af det ansøgte havbrug.

 

Se kort over havbrugszonerne her

 

For hver havbrugszone er der udarbejdet en selvstændig rapport.

 

Rapport Havbrugszone A

Rapport Havbrugszone B

Rapport Havbrugszone C

Rapport Havbrugszone D

Rapport Havbrugszone DD

Rapport Havbrugszone E

Rapport Havbrugszone F

Rapport Havbrugszone G

Rapport Havbrugszone H

 

Der er udarbejdet en særskilt rapport om modelkompleksets robusthed.

Rapport modelrobusthed

MENU